Aplikasi Ria Money Transfer - Terma dan Syarat

Dihantar pada 25 Ogos 2021 (v2021.05-01)

PENGENALAN

IME (M) Sdn Bhd (No. Pendaftaran 200101027074 (562832-V)), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dengan alamat perniagaan utama di East High Zone, Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia dilesenkan untuk menyediakan khidmat pemindahan wang dan perdagangan di bawah nama 'Ria' dan/atau 'Ria Money Transfer' (kemudian daripada ini “Ria” atau“kami”).

Penting bagi anda untuk membaca dan memahami terma dan syarat ini ("Terma dan Syarat") sebelum anda menerimanya. Terma dan Syarat ini dikenakan dan tersedia pada aplikasi mudah alih Ria Money Transfer yang diuruskan oleh Ria dan/atau syarikat lain dalam Kumpulan Kami ("Aplikasi Ria Money Transfer"). Terma dan Syarat ini menjelaskan tanggungjawab anda kepada kami dan tanggungjawab kami kepada anda, cara dan waktu perjanjian kami dengan anda boleh ditamatkan dan sejauh mana liabiliti kami kepada anda. Maklumat lanjut boleh didapati pada bahagian 'Soalan Lazim' pada Aplikasi Ria Money Transfer.

DENGAN MELENGKAPKAN DAN MEMPERSETUJUI MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMBUAT TRANSAKSI PEMBAYARAN DAN MENERIMA TERMA DAN SYARAT INI, ANDA BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT INI. JANGAN GUNAKAN PERKHIDMATAN KAMI JIKA ANDA TIDAK MENERIMA TERMA DAN SYARAT INI. TERMA DAN SYARAT INI ADALAH PERJANJIAN YANG MENGIKAT SECARA SAH DAN PENTING BAHAWA ANDA MENGAMBIL MASA UNTUK MEMBACANYA DENGAN TELITI.

AMARAN PENIPUAN PENGGUNA: PEMINDAHAN WANG SAMA SEPERTI MENGHANTAR WANG TUNAI. LINDUNGI DIRI ANDA DARIPADA PENIPUAN DENGAN MENGHANTAR WANG HANYA KEPADA ORANG YANG ANDA KENALI ATAU SEBALIKNYA DAPAT MENGESAHKAN BAHAWA ORANG ITU BOLEH DIPERCAYAI. KLIK DI SINI UNTUK MENGETAHUI LEBIH LANJUT TENTANG MENGHANTAR WANG SECARA SELAMAT DENGAN RIA. JIKA ANDA PERCAYA ANDA MERUPAKAN MANGSA FRAUD ATAU PENIPUAN, SILA HUBUNGI KAMI SEGERA MELALUI 1800 88 2077 ATAU MELALUI E-MEL KEPADA MY_support@riamoneytransfer.com DAN HUBUNGI PIHAK BERKUASA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG TEMPATAN ANDA.

1. PERKHIDMATAN KAMI

1.1 Terma dan Syarat ini mentadbir penyediaan Perkhidmatan Kami, yang terdiri daripada pelaksanaan Transaksi Pembayaran yang dimulakan oleh anda melalui Aplikasi Ria Money Transfer. Terma dan Syarat ini akan terpakai untuk penggunaan Aplikasi Ria Money Transfer oleh anda yang mengarahkan kami untuk melakukan, dan kami bersetuju untuk melaksanakan untuk anda, mana-mana Perkhidmatan Kami, termasuk semua kandungan, fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan melaluinya.

1.2 Kewajipan kami menurut Terma dan Syarat ini adalah bergantung pada penerimaan kami terhadap anda sebagai pengguna, menurut budi bicara mutlak kami dan kami berhak menolak untuk memberikan Perkhidmatan Kami kepada anda tanpa menyatakan alasan. Anda mesti segera memberikan semua maklumat dan dokumentasi yang mungkin kami minta daripada anda pada bila-bila masa untuk membolehkan kami mematuhi sebarang syarat undang-undang yang berkaitan dengan Perkhidmatan Kami, termasuk seperti yang dikehendaki oleh peraturan antipengubahan wang haram dan antipembiayaan pengganas dan anda bersetuju untuk kami menghubungi anda untuk tujuan ini.

2. DEFINISI

2.1 Terma dan Syarat ini menggunakan definisi berikut:

(i) "Kad Bank" bermaksud kad kredit Visa atau MasterCard, atau kad debit
(ii) “Pemindahan Bank” bermaksud kaedah pembayaran yang anda mengarahkan bank anda untuk menghantar wang atau bayaran secara langsung atau melalui syarikat pembayaran pihak ketiga yang digunakan oleh Ria untuk tujuan memudahkan pembayaran anda untuk Perkhidmatan Kami, kepada akaun bank Ria.
(iii) "Hari Bekerja" bermaksud Isnin hingga Jumaat tidak termasuk Cuti Bank dan Cuti Umum, di Malaysia
(iv) “Pengeluar Kad” bermaksud pengeluar dan pemilik Kad Bank
(v) "Kumpulan kami" didefinisikan dalam klausa 20 di bawah
(vi) "Perkhidmatan Kami" bermaksud perkhidmatan pemindahan wang yang kami sediakan melalui Aplikasi Ria Money Transfer
(vii) "Ejen Pembayaran" bermaksud orang sebenar atau entiti undang-undang yang bertindak sebagai penyedia perkhidmatan pembayaran pihak ketiga atau ejen yang bertindak bagi pihak kami atau bagi pihak sekutu dalam Kumpulan Kami yang membayar Transaksi Pembayaran yang dimulakan oleh anda kepada Penerima di negara destinasi yang anda tentukan
(viii) "Pesanan Pembayaran" bermaksud semua arahan yang disampaikan oleh anda kepada kami yang meminta pelaksanaan Transaksi Pembayaran
(ix) "Transaksi Pembayaran" bermaksud pemindahan wang kepada Penerima
(x) "Penerima" bermaksud individu yang ditetapkan oleh anda sebagai penerima Transaksi Pembayaran yang merupakan orang sebenar dan boleh diterima oleh kami, dan yang menerima pemindahan wang melalui Ejen Pembayar yang ditentukan, dengan pindahan bank ke akaun bank individu yang ditentukan atau melalui perkhidmatan penghantaran ke rumah kami (jika berkenaan)
(xi) "Aplikasi Ria Money Transfer" didefinisikan dalam perenggan yang bertajuk 'Pengenalan' di atas
(xii) Istilah "anda" , "milik anda" dan "pengguna" bermaksud anda, orang yang berkontrak dengan kami menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer untuk memperoleh Perkhidmatan Kami

3. PEMBENTUKAN KONTRAK

Setiap Transaksi Pembayaran yang kami lakukan untuk anda adalah kontrak berasingan yang menggabungkan Terma dan Syarat ini. Perjanjian rangka kerja yang disepakati antara anda dan kami tidak akan sekali-kali mewajibkan kami untuk melakukan Transaksi Pembayaran berikutnya. Anda harus memberitahu Penerima Transaksi Pembayaran dengan sewajarnya.

4. PERUBAHAN

4.1 Kami boleh mengubah Terma dan Syarat ini dari semasa ke semasa, misalnya untuk mematuhi perubahan dalam undang-undang atau syarat peraturan atau disebabkan oleh perubahan dalam keadaan pasaran.

4.2 Sekiranya kami membuat perubahan pada Terma dan Syarat ini, kami akan melakukannya melalui e-mel dan/atau dengan meletakkan versi Terma dan Syarat yang disemak semula pada Aplikasi Ria Money Transfer. Kami juga akan memberitahu anda mengenai tarikh perubahan tersebut akan berlaku ("Tarikh Kuatkuasa").

4.3 Perubahan yang kami buat pada Terma dan Syarat ini biasanya hanya akan terpakai untuk Pesanan Pembayaran yang dimasukkan setelah Tarikh Kuatkuasa tetapi juga akan terpakai untuk Pesanan Pembayaran yang dimasukkan sebelum Tarikh Kuatkuasa sekiranya kami perlu berbuat demikian menurut undang-undang atau keperluan kawal selia. Walau apa pun dan untuk mengelakkan keraguan, versi Terma dan Syarat yang dikemas kini ini akan menggantikan versi sebelumnya.

4.4 Kami tidak menjamin bahawa Aplikasi Ria Money Transfer atau kandungannya akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu. Kami mungkin menangguhkan atau menarik balik atau membataskan ketersediaan semua atau sebahagian daripada Aplikasi Ria Money Transfer atas sebab perniagaan dan operasi. Kami akan cuba memberi anda notis yang munasabah (misalnya dengan menghantar mesej pada Aplikasi Ria Money Transfer) mengenai sebarang penangguhan atau penarikan balik yang dijadualkan.

5. AKSES KEPADA PERKHIDMATAN KAMI

5.1 Dengan menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai kapasiti undang-undang untuk memeterai kontrak yang mengikat dengan kami. Sekiranya kami mendapati melalui cara yang boleh dipercayai bahawa pengguna berumur bawah 18 tahun, kami akan membatalkan akaun pengguna tersebut dan memadamkan semua maklumat berkenaan pengguna tersebut daripada sistem dan rekod kami.

5.2 Anda mesti mempunyai akaun pengguna yang sah untuk menggunakan Perkhidmatan Kami ("akaun pengguna"). Anda boleh membuat permohonan melalui Aplikasi Ria Money Transfer untuk membuat akaun pengguna dengan memasukkan maklumat peribadi dan kata laluan anda, dan mengesahkan bahawa anda menerima Terma dan Syarat ini. Jika kami menerima permohonan anda, kami akan membuat dan mengaktifkan akaun pengguna anda untuk digunakan untuk mengakses Perkhidmatan Kami, tertakluk pada had yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat ini. Semua maklumat yang anda berikan akan disimpan dalam akaun pengguna anda dan diselenggara oleh kami dan/atau syarikat tertentu yang digunakan oleh kami atau Kumpulan kami untuk menyediakan Perkhidmatan Kami.

5.3 Anda akan dapat mengakses Perkhidmatan Kami melalui Aplikasi Ria Money Transfer dengan memasukkan nama pengguna dan kata laluan anda dengan betul (bersama "ID Pengguna" anda) tetapi bukan dalam keadaan lain. ID Pengguna anda adalah sulit, peribadi dan tidak boleh dipindah milik. Anda bertanggungjawab untuk memastikan anda menyimpan ID Pengguna anda dan sebarang ciri keselamatan lain yang berkaitan dengan akses anda kepada Aplikasi Ria Money Transfer (termasuk butiran Pesanan Pembayaran) dengan selamat. JANGAN SEKALI-KALI BERKONGSI ID PENGGUNA ANDA DENGAN SESIAPA DAN JANGAN CATATKAN DI MANA-MANA PUN! Sekiranya anda menyedari atau mengesyaki bahawa ID Pengguna anda tidak lagi dirahsiakan atau kerahsiaannya telah terjejas dengan apa-apa cara sekalipun, anda mesti segera menghubungi kami melalui nombor telefon: 1800 88 2077 atau melalui alamat e-mel: MY_support@riamoneytransfer.com . Sebarang kelewatan dalam menghubungi kami boleh menjejaskan keselamatan Perkhidmatan Kami dan/atau mengakibatkan anda menanggung liabiliti atas sebarang kerugian.

5.4 Setelah anda memberitahu kami tentang penggunaan ID Pengguna anda secara tidak sah, kami akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengelakkan penggunaan maklumat ini lagi. Kami akan memberitahu anda mengenai langkah tersebut setelah langkah tersebut diambil dan memberikan sebab langkah tersebut diambil kecuali jika kami dilarang melakukannya atas sebab undang-undang. Mengambil langkah ini tidak menjadikan kami menanggung liabiliti atas sebarang kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh kegagalan anda untuk menjalankan tanggungjawab anda menurut Terma dan Syarat ini. Walau bagaimanapun, anda mungkin berhak mendapat bayaran balik atau kredit dalam jumlah tertentu daripada Pengeluar Kad anda jika Kad Bank atau akaun bank anda telah digunakan atau terlibat dalam fraud. Tertakluk pada undang-undang dan peraturan yang relevan, anda akan bertanggungjawab atas kerosakan yang menimpa kami akibat penggunaan ID Pengguna anda secara tidak sah.

5.5 Kami berhak untuk melumpuhkan ID Pengguna anda mengikut budi bicara mutlak kami atas apa-apa sebab pun atau tanpa sebab, termasuk jika, pada pendapat kami, anda telah gagal untuk mematuhi sebarang peruntukan dalam Terma dan Syarat ini.

6. PERKAKASAN DAN PERISIAN YANG DIPERLUKAN

6.1 Anda mesti menyediakan dan/atau mendapatkan peralatan atau talian telekomunikasi termasuk komputer atau peranti dan sistem operasi dan pencetak untuk mencetak dan menyimpan rekod di atas kertas, dalam simpanan elektronik atau pada media tahan lama yang lain, yang mungkin diperlukan bagi anda untuk menggunakan Perkhidmatan Kami. Anda mengakui bahawa perisian dan peralatan tertentu yang digunakan oleh anda mungkin tidak mampu menyokong ciri tertentu Perkhidmatan Kami. Anda harus mencetak dan menyimpan salinan semua notis, pendedahan dan pernyataan yang kami hantar kepada anda secara elektronik.

6.2 Untuk mengakses dan menyimpan pemberitahuan, pendedahan dan penyataan yang diberikan secara elektronik, anda mesti mempunyai:

(i) Peranti yang beroperasi pada platform dengan kualiti persekitaran Android atau iOS, atau lebih tinggi
(ii) Sambungan internet
(iii) Versi terkini Android 4.4 (atau lebih tinggi) atau iOS 8 (atau lebih tinggi)
(iv) Peranti dan sistem operasi yang mampu menyokong semua perkara di atas

6.3 Kami berhak untuk menghentikan sokongan bagi perisian versi semasa jika, pada pendapat kami, perisian versi tersebut mengalami masalah keselamatan atau kekurangan lain yang membuatnya tidak sesuai digunakan dengan Perkhidmatan Kami. "Versi terkini" bermaksud versi perisian yang disokong dan serasi dengan Aplikasi Ria Money Transfer pada waktu tertentu.

6.4 Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk berkomunikasi dengan anda melalui pos.

6.5 Kami tidak bertanggungjawab atas kandungan, polisi, barang atau perkhidmatan orang lain atau laman web yang dipautkan atau boleh diakses melalui Aplikasi Ria Money Transfer. Kewujudan pautan kepada aplikasi mudah alih atau laman web lain bukan menggambarkan sokongan, atau kaitan dengan, aplikasi mudah alih, laman web atau orang yang mengendalikan aplikasi mudah alih atau laman web tersebut. Apa-apa pergantungan pada kandungan, dasar atau perkhidmatan orang lain, aplikasi mudah alih atau laman web adalah atas risiko anda sendiri. Segala pertanyaan, permasalahan atau aduan mengenai aplikasi mudah alih atau laman web tersebut harus ditujukan kepada orang yang bertanggungjawab atas operasinya.

6.6 Anda boleh menanda buku atau menambahkan Aplikasi Ria Money Transfer kepada kegemaran anda tetapi anda tidak boleh membuat pautan kepada mana-mana bahagian Aplikasi Ria Money Transfer atau dengan cara apa-apa sekali pun mencadangkan sebarang bentuk perkaitan, persetujuan atau sokongan yang tidak wujud daripada pihak kami.

7. MASALAH PESANAN PEMBAYARAN

7.1 Tertakluk pada Terma dan Syarat ini, anda akan dapat menggunakan Perkhidmatan Kami dengan log masuk ke Aplikasi Ria Money Transfer dan memberi kami Pesanan Pembayaran anda. Perkhidmatan kami tersedia untuk Transaksi Pembayaran kepada pelbagai pilihan negara destinasi dan dalam pelbagai pilihan mata wang seperti yang ditentukan dari semasa ke semasa pada Aplikasi Ria Money Transfer.

7.2 Pesanan Pembayaran mesti disertakan dengan maklumat, seperti yang kami tentukan dari semasa ke semasa, yang diperlukan untuk memberikan Perkhidmatan Kami kepada anda termasuk (tetapi tidak terhad kepada) maklumat berikut:

(i) nama dan butiran lain yang mengenal pasti Penerima
(ii) negara destinasi Transaksi Pembayaran
(iii) jumlah dan mata wang Transaksi Pembayaran; dan
(iv) sekiranya Transaksi Pembayaran kepada akaun bank Penerima, Nombor Akaun Bank Antarabangsa ("IBAN") jika akaun bank tersebut memiliki kod IBAN atau nombor akaun bank yang sesuai dalam setiap kes.

7.3 Kami hanya akan menerima Pesanan Pembayaran yang diberikan kepada kami melalui Aplikasi Ria Money Transfer. Arahan anda untuk melakukan Transaksi Pembayaran akan dianggap oleh kami sebagai persetujuan anda untuk kami meneruskan, dan kebenaran bagi kami untuk, melakukan Transaksi Pembayaran tersebut.

7.4 Maklumat dan penjelasan lanjut mengenai langkah yang perlu anda ambil untuk meminta kami melakukan Transaksi Pembayaran untuk anda akan diberikan kepada anda apabila anda meminta kami melakukan perkara ini dan boleh didapati pada bahagian "Soalan Lazim" pada Aplikasi Ria Money Transfer.

7.5 Kaedah pembayaran

Sekiranya berkenaan, kami boleh menerima pembayaran melalui Kad Bank atau Pemindahan Bank sebagai kaedah pembayaran yang ditetapkan kepada kami untuk pelaksanaan Transaksi Pembayaran Anda dan yuran pelanggan yang kami kenakan untuk Transaksi Pembayaran. Anda mesti:

(i) (a) dengan Kad Bank: membenarkan Pengeluar Kad anda untuk memindahkan dana yang diperlukan oleh kami untuk Transaksi Pembayaran supaya: (a) caj bagi dana tersebut dikenakan kepada akaun yang dihubungkan dengan Kad Bank anda; dan (b) kami menerima kebenaran daripada Pengeluar Kad dan seterusnya menerima dana yang diperlukan oleh kami untuk meneruskan Pesanan Pembayaran; atau
(b) melalui Pemindahan Bank: membenarkan bank anda untuk memindahkan dana yang diperlukan oleh kami untuk Transaksi Pembayaran supaya: (a) dana tersebut didebitkan daripada akaun anda; dan (b) kami menerima dana yang diperlukan oleh kami untuk meneruskan Pesanan Pembayaran; dan
(ii) memastikan bahawa kaedah pembayaran anda memiliki dana atau kredit tersedia yang mencukupi dan diterima oleh kami tepat pada masanya untuk membolehkan kami meneruskan Pesanan Pembayaran;
(iii) memastikan bahawa kami telah menerima dana yang kami nyatakan kepada anda diperlukan untuk meneruskan Transaksi Pembayaran sebelum kami melaksanakan Pesanan Pembayaran anda. Jumlah ini mesti tersedia dengan segera untuk kami dalam bentuk dana yang diluluskan dan dibayar dengan Kad Bank anda atau melalui Pemindahan Bank daripada akaun bank anda.

7.6 Kami tidak memberikan kredit dan tidak dapat mendahulukan dana untuk menampung sebahagian daripada Transaksi Pembayaran.

7.7 Anda mengakui dan bersetuju bahawa semua Transaksi Pembayaran yang dibenarkan oleh anda tertakluk pada semua undang-undang yang berkenaan.

7.8 Pengeluar Kad Anda dan/atau bank atau institusi kredit anda juga memiliki terma dan syarat yang berkenaan bagi penggunaan perkhidmatan Kad Bank atau Pemindahan Bank atau akaun bank anda dan anda mesti merujuk kepada perjanjian tersebut semasa menyediakan dana yang diperlukan untuk meneruskan Transaksi Pembayaran kerana terma dan syarat tersebut termasuk penerapan yuran dan caj serta peruntukan lain yang dikenakan oleh Pengeluar Kad dan/atau bank atau institusi kredit anda.

8. PERTUKARAN MATA WANG

8.1 Sekiranya anda meminta kami melaksanakan Transaksi Pembayaran dalam mata wang selain Ringgit Malaysia, kami akan mengenakan kadar tukaran sebagai tambahan kepada caj perkhidmatan dan kami akan memberitahu anda kadar tukaran tersebut.

8.2 Untuk maklumat lanjut mengenai kalkulator harga (menetapkan mata wang dan negara serta kadar pertukaran yang tersedia), lokasi pembayaran dan yuran pelanggan serta kadar pertukaran, sila baca bahagian Soalan Lazim pada Aplikasi Ria Money Transfer.

9. PELAKSANAAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

9.1 Perkhidmatan Kami menyediakan pelbagai pilihan untuk penerimaan Transaksi Pembayaran, termasuk wang tunai di Ejen Pembayaran, terus kepada akaun bank atau melalui perkhidmatan penghantaran ke rumah, jika ada.

9.2 Pengambilan Transaksi Pembayaran melalui Ejen Pembayaran

Sekiranya kami menerima Pesanan Pembayaran bersama dana yang diperlukan yang telah diluluskan untuk dipindahkan dan yuran yang berkaitan dengan Transaksi Pembayaran sebelum penutupan perniagaan pada Hari Perniagaan, Pesanan Pembayaran akan dianggap telah diterima oleh kami pada Hari Perniagaan tersebut ( "Hari Penerimaan" ). Jika Pesanan Pembayaran diterima oleh kami selepas penutupan perniagaan pada Hari Perniagaan atau pada hari yang bukan Hari Perniagaan, Pesanan Pembayaran akan dianggap telah diterima pada Hari Perniagaan berikutnya sebaik selepas penerimaan Pesanan Pembayaran.

9.3 Tertakluk pada undang-undang dan peraturan yang relevan, kami akan meneruskan pelaksanaan Pesanan Pembayaran dan menyediakan dana kepada Penerima selewat-lewatnya pada penghujung Hari Perniagaan selepas Hari Penerimaan.

9.4 Untuk Transaksi Pembayaran biasa, dana biasanya tersedia untuk diambil dalam masa beberapa minit, tertakluk pada waktu perniagaan Ejen Pembayaran masing-masing, jika berkenaan. Bagi sesetengah negara, Perkhidmatan Kami mungkin ditangguhkan atau sekatan lain mungkin dikenakan. Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan kami, yang butiran hubungannya terdapat dalam klausa 25 Syarat dan Syarat ini.

9.5 Untuk mengambil Transaksi Pembayaran daripada Ejen Pembayaran, Penerima mesti memberikan semua butiran mengenai Transaksi Pembayaran yang diperlukan oleh kami (“Butiran Pengambilan”). Penerima juga mesti memberikan bukti fotografi mengenai identiti dan dalam keadaan tertentu, maklumat lanjut dan/atau bukti dokumentari seperti yang diperlukan oleh kami atau undang-undang dan peraturan tempatan. Bentuk bukti identiti yang boleh diterima berbeza bergantung pada negara tempat dana akan diambil.

9.6 ANDA TIDAK BOLEH MEMBERIKAN SEBARANG BUTIRAN PENGAMBILAN (DISUNTING ATAU SEBALIKNYA) KEPADA SESIAPA SELAIN PENERIMA PILIHAN ANDA. ANDA JUGA MESTI BERUSAHA SEDAYA-UPAYA UNTUK MEMASTIKAN BAHAWA TIADA SESIAPA SELAIN PENERIMA PILIHAN ANDA, DAPAT MEMPEROLEH BUTIRAN PENGAMBILAN ATAU SEBAHAGIAN DARIPADANYA. JIKA ANDA SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MENDEDAHKAN SEBARANG BUTIRAN PENGAMBILAN KEPADA SESIAPA SELAIN PENERIMA PILIHAN ANDA, KAMI TIDAK AKAN MENANGGUNG LIABILITI JIKA KAMI MEMBAYAR DANA KEPADA SESIAPA SELAIN PENERIMA, YANG MEMBERI EJEN PEMBAYARAN BUTIRAN PENGAMBILAN DAN BUKTI PENGENALAN YANG DIPERCAYAI OLEH EJEN SEBAGAI SAH.

9.7 Untuk Transaksi Pembayaran yang akan dibayar kepada akaun bank Penerima, dana akan disediakan untuk Penerima selewat-lewatnya pada penghujung Hari Perniagaan keempat selepas Hari Penerimaan.

9.8 Amalan perbankan mungkin berbeza bagi setiap bank dan negara destinasi tempat dana tersebut akan dikreditkan. Untuk maklumat lanjut mengenai waktu Transaksi Pembayaran akan dikreditkan kepada akaun, anda perlu menghubungi penyedia akaun Penerima.

9.9 Setelah Pesanan Pembayaran diterima oleh kami, pesanan tersebut tidak boleh dibatalkan kecuali setakat yang boleh ditarik balik oleh anda sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang dan peraturan yang relevan dan sebagaimana dinyatakan dalam klausa 17.

9.10 Sekiranya kami melaksanakan Pesanan Pembayaran berdasarkan butiran yang tidak betul yang anda berikan, kami tidak akan menanggung liabiliti atas kerugian yang berlaku tetapi kami akan berusaha untuk membantu mendapatkan semula jumlah pembayaran dan kami berhak untuk mengenakan yuran kepada anda untuk menampung kos yang berpatutan untuk melakukan usaha ini.

9.11 Setelah Pesanan Pembayaran diterima oleh kami menurut Terma dan Syarat ini, kami akan memberi anda maklumat berikut dalam format elektronik, tanpa kelengahan yang tidak wajar:

(i) nombor rujukan yang membolehkan anda mengenal pasti Transaksi Pembayaran dan Penerima
(ii) jumlah Transaksi Pembayaran yang dinyatakan dalam mata wang yang digunakan dalam Pesanan Pembayaran
(iii) pengesahan tentang sebarang yuran dan/atau kos pelanggan berkaitan Transaksi Pembayaran yang mesti anda bayar kepada kami
(iv) kadar pertukaran yang digunakan oleh kami untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran dan jumlah Transaksi Pembayaran setelah pertukaran mata wang ini (jika Transaksi Pembayaran melibatkan pertukaran mata wang)
(v) tarikh kami menerima Pesanan Pembayaran

9.12 Apabila Transaksi Pembayaran telah disahkan, anda akan secara automatik menerima pemberitahuan e-mel melalui alamat yang anda berikan. Setelah Transaksi Pembayaran dilaksanakan oleh kami, anda juga akan menerima pemberitahuan e-mel melalui alamat yang anda berikan kepada kami yang mengesahkan (i) waktu dana telah tiba dan (ii) jika berkenaan, waktu dana telah diambil oleh Penerima.

9.13 Sekiranya Transaksi Pembayaran belum dibayar kepada Penerima dalam tempoh minimum 15 hari hingga maksimum 30 hari (bergantung pada negara tempat dana akan diambil dan Ejen Pembayaran yang terlibat dalam Transaksi Pembayaran – sila hubungi perkhidmatan pelanggan kami untuk mendapatkan maklumat lanjut), kami akan secara automatik membatalkan Transaksi Pembayaran dan memberitahu anda dengan sewajarnya. Selepas itu, dana Transaksi Pembayaran tidak akan dapat diambil oleh Penerima dan akan ditahan oleh kami atas amanah yang anda berikan sehingga kami dapat membayar balik dana yang sama kepada anda (iaitu melalui kaedah pembayaran yang sama yang anda gunakan untuk membiayai Transaksi Pembayaran).

10. TRANSAKSI PEMBAYARAN YANG TIDAK DIBENARKAN

10.1 Kami mungkin menanggung liabiliti kepada anda sekiranya kami melakukan Transaksi Pembayaran untuk anda tanpa kebenaran anda.

10.2 Sekiranya anda percaya bahawa kami mungkin telah melakukan Transaksi Pembayaran tanpa kebenaran anda, anda harus memberitahu kami secepat mungkin melalui butiran hubungan yang dinyatakan pada klausa 25 di bawah.

10.3 Tertakluk pada klausa 10.4 di bawah, sekiranya kami telah melakukan Transaksi Pembayaran tersebut dan melainkan jika ada keadaan yang menghalang kami daripada melakukannya, kami akan segera membayar balik kepada anda jumlah Transaksi Pembayaran tersebut dalam masa 7 hari dari tarikh pembatalan.

10.4 Anda tidak berhak mendapat bayaran balik tersebut:

(i) jika anda tidak memaklumi kami melalui pemberitahuan secara bertulis tanpa kelengahan yang tidak wajar apabila anda menyedari bahawa Transaksi Pembayaran yang tidak dibenarkan mungkin telah berlaku dan dalam apa-apa jua keadaan, tidak lewat dari 2 minggu selepas tarikh Transaksi Pembayaran yang tidak dibenarkan itu dibuat; atau
(ii) sekiranya Transaksi Pembayaran dibenarkan oleh anda.

10.5 Anda akan menanggung liabiliti kepada kami atas semua kerugian yang kami alami atau tanggung berkaitan sebarang aktiviti fraud atau penipuan oleh anda pada bila-bila masa.

11. TRANSAKSI PEMBAYARAN TIDAK DILAKSANAKAN ATAU DILAKSANAKAN DENGAN TIDAK BETUL

10.1 Kami mungkin menanggung liabiliti kepada anda sekiranya kami gagal melakukan atau melakukan dengan tidak betul Transaksi Pembayaran atas kebenaran anda. Sekiranya anda percaya bahawa kami mungkin telah gagal melakukan atau melakukan dengan tidak betul Transaksi Pembayaran tersebut, anda hendaklah memberitahu kami secepat mungkin dan, atas permintaan anda, kami akan segera berusaha untuk menyiasat perkara tersebut dan memberitahu anda hasil siasatan kami.

11.2 Tertakluk pada klausa 11.3 di bawah, sekiranya kami gagal melakukan atau melakukan dengan tidak betul Transaksi Pembayaran, kami tanpa kelewatan yang tidak wajar akan memperbaiki dan membetulkan kesilapan tersebut dan menghantar Transaksi Pembayaran yang tidak dilakukan atau dilakukan dengan tidak betul mengikut arahan asalnya.

11.3 Anda tidak berhak mendapat remedi yang disebutkan di atas:

(i) jika anda tidak memaklumi kami melalui pemberitahuan secara bertulis tanpa kelewatan yang tidak wajar (dan dalam apa-apa jua keadaan, selewat-lewatnya 2 minggu selepas tarikh Transaksi Pembayaran yang tidak betul itu dilakukan) apabila anda menyedari kami gagal melakukan Transaksi Pembayaran yang dibenarkan oleh anda atau kami melakukan dengan tidak betul Transaksi Pembayaran yang dibenarkan oleh anda;
(ii) sekiranya kami dapat menunjukkan bahawa jumlah yang dibenarkan telah diterima pada waktu yang sepatutnya oleh Penerima; atau
(iii) sekiranya kami gagal untuk melakukan atau melakukan dengan tidak betul Transaksi Pembayaran disebabkan anda memberi kami maklumat yang tidak lengkap atau tidak betul atau sebaliknya disebabkan oleh kesilapan anda.

11.4 Kami tidak akan menanggung liabiliti kepada anda atas kegagalan untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran atau pelaksanaan Transaksi Pembayaran yang tidak betul sekiranya sebabnya adalah kami enggan meneruskan Transaksi Pembayaran atau sebahagian daripadanya.

12. YURAN

12.1 Atas Penggunaan Perkhidmatan Kami, yuran transaksi pelanggan akan dikenakan kepada Kad Bank atau disertakan dalam Pemindahan Bank yang Anda kenal pasti sebagai kaedah pembayaran untuk Transaksi Pembayaran, yuran pelanggan dan apa-apa kos lain seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini.

12.2 Sebelum pelaksanaan Pesanan Pembayaran, kami akan memberi anda maklumat mengenai yuran dan kadar pertukaran yang berkenaan, yang akan dipaparkan pada bahagian pratonton pesanan pada Aplikasi Ria Money Transfer.

12.3 Sebagai tambahan kepada sebarang yuran yang dikenakan oleh kami, Transaksi Pembayaran mungkin tertakluk pada yuran, kos dan kadar pertukaran yang perlu dibayar kepada pihak lain, oleh anda atau oleh Penerima anda, misalnya bank dan institusi pembayaran lain atau Ejen Pembayaran yang terlibat dalam Transaksi Pembayaran serta pemotongan yang mungkin dikenakan (misalnya untuk cukai) seperti yang dikehendaki oleh, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pihak berkuasa negara destinasi Transaksi Pembayaran. Jumlah yang kami tolak tidak lebih daripada jumlah tanggungjawab undang-undang kami.

12.4 Sekiranya anda menggunakan telefon bimbit anda sehubungan dengan Transaksi Pembayaran, anda juga akan bertanggungjawab untuk sebarang yuran yang mungkin dikenakan oleh pembekal perkhidmatan anda, seperti yuran untuk SMS, perkhidmatan data.

13. TOLAK SELESAI

Anda bersetuju bahawa kami mungkin melunaskan jumlah hutang anda kepada kami daripada jumlah hutang kami kepada anda.

14. SEKATAN TRANSAKSI PEMBAYARAN

14.1 Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami untuk: (i) enggan memproses Transaksi Pembayaran; (ii) mengehadkan jumlah Transaksi Pembayaran; (iii) menghendaki anda memberikan maklumat tambahan untuk menyelesaikan Transaksi Pembayaran; dan/atau (iv) mengambil langkah yang wajar berkenaan Transaksi Pembayaran yang pada pendapat kami ini perlu untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan termasuk sekiranya kami ada kebimbangan mengenai identiti orang yang terlibat dalam Transaksi Pembayaran.

14.2 Walau apa pun perjanjian sebelumnya untuk memulakan Transaksi Pembayaran, kami boleh, mengikut budi bicara mutlak kami juga menolak untuk meneruskan Transaksi Pembayaran dalam keadaan yang termasuk (tetapi tidak terhad kepada) sekiranya:

(i) Penerima yang dimaksudkan bukan orang sebenar
(ii) kami perlu berbuat demikian menurut undang-undang antipengubahan wang haram atau pembiayaan pengganas yang berkenaan dan/atau sekiranya kami mengetahui atau mengesyaki bahawa Transaksi Pembayaran mungkin menyalahi undang-undang (termasuk misalnya penipuan)
(iii) anda gagal memberi kami bukti identiti anda yang mencukupi, memuaskan dan boleh dipercayai atau maklumat lain yang kami perlukan berkaitan Transaksi Pembayaran
(iv) kami mengetahui atau mengesyaki bahawa Pesanan Pembayaran yang diminta oleh anda mengandungi kesilapan, dipalsukan atau tidak dibenarkan
(v) anda telah memberikan kami maklumat yang salah atau tidak lengkap, atau kami tidak menerima maklumat Pesanan Pembayaran tepat pada masanya untuk menjamin pelaksanaan Transaksi Pembayaran tepat pada masanya
(vi) anda telah gagal memberi kami dana yang diluluskan (termasuk sebarang yuran yang berkaitan) yang diperlukan untuk melaksanakan Transaksi Pembayaran
(vii) Pengeluar Kad anda tidak membenarkan penggunaan Kad Bank anda untuk membayar Transaksi Pembayaran dan yuran kami
(viii) bank anda tidak membenarkan Pemindahan Bank membayar Transaksi Pembayaran dan yuran kami
(ix) anda melanggar kewajipan menurut Terma dan Syarat ini, termasuk kewajipan untuk membayar yuran kami.

14.3 Kami berhak untuk tidak menerima atau membenarkan pembayaran dari atau ke, sama ada secara langsung atau tidak langsung, negara tertentu yang telah kami tentukan, bertindak mengikut budi bicara mutlak kami, berisiko tinggi bagi perniagaan kami atau melibatkan tahap kerumitan yang lebih tinggi bagi kami dalam menjalankan proses pemantauan transaksi menurut undang-undang antipengubahan wang haram atau antipembiayaan keganasan kami.

14.4 Kami juga berhak meminta maklumat tambahan daripada anda, termasuk maklumat mengenai Penerima, sekiranya pembayaran perlu dibuat ke negara tertentu.

14.5 Sekiranya kami menolak untuk melaksanakan Pesanan Pembayaran menurut Terma dan Syarat ini, kami akan memberitahu anda sebelum penghujung Hari Perniagaan selepas penerimaan Pesanan Pembayaran.

Sekiranya boleh dilakukan dan sah bagi kami untuk melakukannya, kami akan memberikan sebab bagi keengganan kami untuk meneruskan Pesanan Pembayaran anda. Sekiranya anda telah memberikan maklumat yang salah atau tidak memberikan maklumat, kami akan menerangkan cara membetulkan keadaan.

14.6 Perkhidmatan kami ditawarkan hanya untuk keperluan Transaksi Pembayaran peribadi anda dan anda bersetuju untuk tidak menggunakan atau cuba menggunakan atau membenarkan pihak ketiga menggunakan Perkhidmatan Kami untuk tujuan lain termasuk tujuan komersial atau promosi produk dan perkhidmatan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Anda seterusnya bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan Kami bagi pihak lain.

14.7 Perkhidmatan kami tertakluk pada sekatan transaksi seperti yang kami kenakan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak kami, termasuk jumlah maksimum yang boleh dipindahkan, negara destinasi dan mata wang yang tersedia.

15. PENAMATAN

15.1 Kami boleh menamatkan Terma dan Syarat ini dan/atau menangguhkan Perkhidmatan Kami kepada anda dengan segera:

(i) sekiranya anda tidak memberi kami semua butiran yang kami perlukan untuk melakukan Transaksi Pembayaran
(ii) sekiranya menjadi tidak sah bagi kami untuk terus memberi anda Perkhidmatan Kami atau kami diminta untuk berbuat demikian oleh undang-undang, oleh mana-mana mahkamah bidang kuasa yang kompeten atau oleh mana-mana badan pemerintah atau kawal selia yang memberi kami kebenaran untuk melakukan Perkhidmatan Kami
(iii) berikutan pelanggaran material oleh anda terhadap mana-mana Terma dan Syarat ini atau sekiranya kami mendapati atau ada sebab yang munasabah untuk mengesyaki sebarang jenayah, fraud, aktiviti penipuan atau pengubahan wang haram oleh anda
(iv) sekiranya anda mati, menjadi tidak waras, tidak dapat membayar hutang anda ketika dan apabila tempohnya sampai, petisyen kemuflisan dikemukakan terhadap anda, anda diisytiharkan muflis, anda menjadi tidak mampu membayar hutang, anda membuat perjanjian sukarela individu atau mengalami pembubaran atau dikenakan sebarang kejadian serupa
(v) seperti yang diperuntukkan dalam klausa 18 (Keadaan di luar Kawalan kami).

15.2 Peruntukan klausa 15 ini (Penamatan) dan klausa 18 (Keadaan di luar Kawalan kami), 21 (Perlindungan Data Peribadi), 22 (Pembatasan Liabiliti), 27 (Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Berkenaan), 28 (Hak Pihak Ketiga) dan 33 (Keseluruhan Perjanjian) akan bertahan setelah penamatan atau tamatnya Terma dan Syarat ini atas apa-apa sebab pun.

16. TUJUAN YANG DITERIMA

16.1 Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengenakan terma 'tujuan yang dapat diterima' berhubung dengan penyediaan Perkhidmatan Kami termasuk larangan beberapa kategori Pesanan Pembayaran tertentu.

16.2 Sekiranya Transaksi Pembayaran yang melanggar larangan tujuan yang dapat diterima yang dikenakan dari semasa ke semasa, dilakukan atau cuba untuk dilakukan, kami berhak untuk membalikkan Transaksi Pembayaran dan/atau menutup atau menangguhkan penggunaan Perkhidmatan Kami oleh anda dan/atau melaporkan transaksi tersebut kepada agensi penguatkuasaan undang-undang yang relevan dan/atau menuntut ganti rugi daripada anda.

17. HAK UNTUK MEMBATALKAN TRANSAKSI PEMBAYARAN & PEMBAYARAN BALIK

17.1 Sekiranya anda telah memberi kami kebenaran untuk melakukan Transaksi Pembayaran, kami akan meneruskan Transaksi Pembayaran tersebut kecuali:

(i) anda memberi kami arahan yang jelas bahawa anda ingin membatalkan Pesanan Pembayaran dengan menghubungi pasukan khidmat pelanggan kami yang butirannya dinyatakan dalam klausa 25 Terma dan Syarat ini dan, dalam semua kes;
(ii) kami bersetuju secara bertulis dengan anda bahawa kami tidak akan berbuat demikian, (bersama "Pembatalan").

17.2 Untuk mengelakkan keraguan, kami tidak akan menerima Pembatalan sekiranya:
(i) Transaksi Pembayaran telah dilunaskan kepada Penerima anda
(ii) arahan anda tidak jelas;
(iii) jika kami menerima arahan Pembatalan selepas waktu perniagaan pada Hari Perniagaan terakhir sebelum hari Transaksi Pembayaran dijadualkan untuk dilakukan; atau
(iv) Transaksi Pembayaran telah diproses dan dihantar, sekiranya arahan anda adalah untuk membayar Transaksi Pembayaran kepada akaun bank Penerima anda.

17.3 Walau apa pun di atas, jika anda memberi kami arahan Pembatalan yang jelas, selain dalam keadaan yang dinyatakan di atas yang kami tidak akan menerima Pembatalan, kami akan berusaha untuk membatalkan Transaksi Pembayaran. Walau bagaimanapun, kami tidak akan menanggung liabiliti atas kerugian yang berlaku dan kami berhak mengenakan yuran untuk menampung kos yang munasabah untuk Pembatalan.

17.4 Maklumat Pembayaran Balik

(i) Kecuali Transaksi Pembayaran telah dilunaskan kepada Penerima anda, dan setakat yang diizinkan oleh undang-undang, jika anda meminta bayaran balik bagi Transaksi Pembayaran anda (atau Transaksi Pembayaran anda dibatalkan), kami akan membayar balik jumlah Transaksi Pembayaran utama kepada anda (pada Kadar Tukaran kami pada masa anda melakukan Transaksi Pembayaran) dengan syarat anda memberi Ria salinan resit yang sah dan menunjukkan pengenalan diri yang sah. Resit tidak sah melainkan transaksi yang sepadan diproses melalui sistem kami dan mengandungi maklumat yang relevan yang dicetak oleh komputer, termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor resit/pesanan yang betul.
(ii) Setakat yang diizinkan oleh undang-undang, kami tidak akan membayar balik yuran pelanggan jika Transaksi Pembayaran dihentikan atau sebaliknya dibatalkan atas permintaan anda atau kerana anda melanggar Terma dan Syarat ini.
(iii) Anda mengakui dan bersetuju bahawa permintaan untuk pembayaran balik mesti dibuat dalam masa 2 tahun dari tarikh Transaksi Pembayaran.
(iv) Untuk meminta pembayaran balik, sila hubungi kami melalui nombor telefon: 1800 88 2077 atau melalui alamat e-mel: MY_support@riamoneytransfer.com

18. KEADAAN DI LUAR KAWALAN KAMI

Kami tidak menanggung sebarang liabiliti jika kami tidak dapat melaksanakan mana-mana kewajipan kami kepada anda atau pelaksanaan mana-mana kewajipan kami ditangguhkan kerana keadaan yang di luar kawalan munasabah kami, termasuk (tanpa batasan) sebarang tindakan industri, pertikaian buruh, tindakan Tuhan, kebakaran, banjir atau ribut, perang, rusuhan, kekacauan sivil, pengepungan, amaran keselamatan, tindakan keganasan atau tindakan pencegahan yang diambil, tindakan vandalisme, sabotaj, virus, kerosakan berbahaya, pematuhan statut, peruntukan statut, undang-undang, perintah kerajaan atau mahkamah, tindakan atau arahan polis atau mana-mana badan kerajaan atau kawal selia yang memberi kami kebenaran untuk menjalankan Perkhidmatan Kami, pemotongan atau kegagalan kuasa, kegagalan peralatan, sistem atau perisian atau ketersambungan internet atau berlakunya sebarang turun naik yang luar biasa dalam mana-mana pasaran kewangan yang secara material boleh mempengaruhi kemampuan kami untuk menjalankan Perkhidmatan Kami, atau kewajipan kami berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Sekiranya mana-mana keadaan ini berlaku, maka Terma dan Syarat ini akan ditangguhkan sepanjang tempoh keadaan itu berlanjutan atau, mengikut budi bicara kami dan untuk melindungi anda dan kami, kami boleh menamatkan Terma dan Syarat ini.

19. PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK

19.1 Skop persetujuan anda untuk menerima pemberitahuan dan komunikasi elektronik

Sebagai sebahagian daripada hubungan anda dengan kami, anda mungkin akan menerima pemberitahuan dan komunikasi secara bertulis berkaitan Perkhidmatan Kami. Berdasarkan komitmen kami untuk melindungi alam sekitar dan untuk mempermudah penggunaan Perkhidmatan Kami, pemberitahuan dan komunikasi tersebut akan dilakukan dalam bentuk elektronik. Untuk tujuan ini, dan setakat yang diizinkan oleh undang-undang yang berkenaan pada satu-satu masa, anda bersetuju untuk menerima dalam format elektronik semua maklumat yang perlu kami berikan kepada anda dalam bentuk kertas, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (i) pendedahan, notis dan komunikasi lain yang diperlukan menurut undang-undang berkaitan akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk maklumat mengenai yuran atau caj dan sebarang dan semua pendedahan sebelum dan selepas Transaksi Pembayaran yang diperlukan menurut undang-undang; (ii) pengesahan berkenaan pengambilan dan/atau penerimaan Transaksi Pembayaran; (iii) Terma dan Syarat ini, sebarang kemas kini atau perubahan dalam Terma dan Syarat ini dan surat maklumat lain berkenaan perkara yang sama; (iv) komunikasi khidmat pelanggan; (v) dasar dan notis privasi; (vi) maklumat berkenaan pendebitan atau pengenaan caj, sebagaimana yang berkenaan dengan kaedah pembayaran yang anda pilih; (vii) mana-mana dan semua dasar penyelesaian kesilapan yang diperlukan menurut undang-undang, dan respons terhadap tuntutan yang difailkan berhubung dengan akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan Kami (viii) komunikasi lain berkaitan akses anda kepada dan/atau penggunaan Perkhidmatan Kami, dan (ix) komunikasi pemasaran dan promosi lain.

19.2 Memastikan anda memberi kami e-mel dan alamat elektronik terkini anda

Anda mesti menyimpan alamat e-mel dan alamat elektronik serta maklumat hubungan terkini lain (termasuk nombor telefon bimbit anda) dalam Aplikasi Ria Money Transfer.

19.3 Untuk memastikan bahawa kami dapat memberikan notis, pendedahan dan pernyataan kepada anda secara elektronik, anda mesti memberitahu kami mengenai sebarang perubahan pada e-mel atau alamat elektronik lain dan nombor telefon bimbit anda. Anda boleh mengemas kini alamat e-mel dan nombor telefon bimbit anda yang kami simpan dalam rekod kami melalui Ria Money Transfer App.

20. HARTA INTELEK

20.1 Perkhidmatan kami dan Aplikasi Ria Money Transfer, seluruh kandungan, ciri dan fungsi (termasuk tetapi tidak terhad kepada semua maklumat, perisian, teks, paparan, imej, grafik, video dan audio serta reka bentuk, pemilihan dan susunannya), dimiliki oleh kami, kumpulan Euronet Worldwide Inc. (kumpulan yang menaungi kami) ("Kumpulan Kami") dan/atau pemberi lesen kami/mereka atau penyedia lain bahan tersebut. Semuanya dilindungi oleh undang-undang Malaysia, dan antarabangsa yang mentadbir hak cipta, tanda dagang, paten, rahsia perdagangan dan harta intelek lain atau hak milik dan tetap menjadi hak milik kami, Kumpulan Kami dan mana-mana pemberi lesen pihak ketiga yang relevan.

20.2 Anda dibenarkan menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer dan Perkhidmatan kami semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda. Anda tidak boleh:

(i) menyalin, mengubah, membuat karya terbitan, menunjukkan secara terbuka, memaparkan secara terbuka, menerbitkan semula, memuat turun, menyimpan atau menghantar sebarang bahan pada laman web kami, kecuali untuk: (a) menyimpan salinan bahan tersebut secara sementara dalam “Ingatan Capaian Rawak”; (b) menyimpan fail yang disimpan dalam cache secara automatik oleh penyemak imbas web anda untuk tujuan peningkatan paparan; dan/atau (c) mencetak sebilangan besar halaman Aplikasi Ria Money Transfer untuk kegunaan yang dibenarkan
(ii) mengubah salinan sebarang bahan daripada Aplikasi Ria Money Transfer atau memadam atau mengubah notis hak cipta, tanda dagangan atau hak milik lain daripada salinan bahan daripada laman ini
(iii) menggunakan sebarang imej, grafik, video atau audio daripada Aplikasi Ria Money Transfer secara berasingan daripada teks yang mengiringinya
(iv) menghasilkan semula, menjual atau mengeksploitasi untuk tujuan komersial mana-mana bahagian Aplikasi Ria Money Transfer, akses kepada Aplikasi Ria Money Transfer atau penggunaan Aplikasi Ria Money Transfer atau sebarang perkhidmatan atau bahan yang tersedia melalui Aplikasi Ria Money Transfer.

20.3 Sekiranya anda mencetak, menyalin, mengubah, memuat turun atau menggunakan mana-mana bahagian Aplikasi Ria Money Transfer yang melanggar Terma dan Syarat ini, hak anda untuk menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer akan segera dihentikan dan anda mesti, mengikut pilihan kami, mengembalikan atau memusnahkan sebarang salinan bahan yang telah anda buat. Tiada hak, hak milik atau kepentingan dalam Aplikasi Ria Money Transfer atau mana-mana kandungan pada laman ini yang dipindahkan kepada anda, dan kami, pemberi lesen kami, bersama dengan mana-mana syarikat yang menjadi sebahagian daripada Kumpulan Kami dan pemberi lesen mereka, semua berhak atas semua hak yang tidak diberikan secara jelas. Sebarang penggunaan Aplikasi Ria Money Transfer yang tidak diizinkan secara jelas oleh Terma dan Syarat ini merupakan pelanggaran Terma dan Syarat ini dan mungkin melanggar undang-undang hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain.

21. PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

Dasar Privasi kami menetapkan syarat pemprosesan yang kami jalankan ke atas data peribadi yang kami kumpulkan daripada anda atau yang sebaliknya anda berikan atau telah berikan kepada kami. Dengan menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer, anda mengizinkan pemprosesan tersebut dan anda menyatakan dan menjamin bahawa semua data yang anda berikan adalah tepat. Dasar Privasi kami tersedia dengan mengklik pada pautan "Dasar Privasi" pada Aplikasi Ria Money Transfer.

22. PEMBATASAN LIABILITI

22.1 Liabiliti penuh kami kepada anda berhubung dengan Transaksi Pembayaran adalah terhad kepada jumlah keseluruhan Transaksi Pembayaran bersama dengan sebarang caj yang mungkin anda tanggung dan sebarang faedah yang mungkin perlu anda bayar akibat Transaksi Pembayaran yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan dengan tidak betul oleh kami.

22.2 Sekiranya kami melanggar sebarang syarat yang dikenakan kepada kami oleh undang-undang dan peraturan yang relevan (yang mungkin menetapkan kewajipan tertentu kepada kami sebagai penyedia Perkhidmatan Kami, termasuk berkaitan dengan Transaksi Pembayaran tanpa kebenaran, tidak dilaksanakan dan dilaksanakan dengan tidak betul), kami tidak akan menanggung liabiliti kepada anda jika pelanggaran tersebut adalah disebabkan oleh keadaan yang tidak normal dan tidak dapat dijangkakan di luar kawalan kami, keadaan yang tidak akan dapat dielakkan walaupun kami berusaha sedaya-upaya untuk mengatasinya atau sekiranya ini disebabkan oleh kewajipan lain yang dikenakan kepada kami menurut peruntukan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan.

22.3 Walau apa pun peruntukan lain dalam Terma dan Syarat ini, kami tidak mengecualikan liabiliti kami atas kematian atau kecederaan yang disebabkan oleh kecuaian kami atau kecuaian pekerja atau ejen kami, salah nyata penipuan atau liabiliti lain yang mungkin tidak dikecualikan menurut undang-undang yang berkenaan.

23. TANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN

Anda akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian, perbelanjaan atau kos lain yang ditanggung oleh kami, Kumpulan kami, sekutu dan pemberi lesen dan pegawai, pengarah, pekerja, kontraktor, ejen, pemberi lesen dan pembekal masing-masing daripada dan terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, kerosakan, pertimbangan, penghargaan, kerugian, kos, perbelanjaan atau yuran (termasuk yuran perundangan yang munasabah) yang disebabkan oleh pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh anda, termasuk, tanpa had, penggunaan kandungan Aplikasi Ria Money Transfer atau Perkhidmatan Kami selain yang dibenarkan secara jelas dalam Terma dan Syarat ini atau penggunaan sebarang maklumat yang anda peroleh daripada Aplikasi Ria Money Transfer, atau kecuaian, penipuan atau salah laku anda.

24. PENAFIAN WARANTI

24.1 Anda tidak boleh menyalahgunakan Aplikasi Ria Money Transfer dengan sengaja memperkenalkan virus, trojan, worm, bom logik atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi. Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada Aplikasi Ria Money Transfer, pelayan tempat Aplikasi Ria Money Transfer disimpan atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang disambungkan kepada Aplikasi Ria Money Transfer. Anda tidak boleh menyerang Aplikasi Ria Money Transfer melalui serangan nafi khidmat atau serangan nafi khidmat yang diedarkan. Dengan melanggar peruntukan ini, anda akan melakukan kesalahan jenayah menurut undang-undang jenayah komunikasi, multimedia, keselamatan siber, jenayah siber, penyalahgunaan komputer atau jenayah komputer dan undang-undang lain yang berkenaan. Kami akan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang relevan dan kami akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tersebut dengan mendedahkan identiti anda kepada mereka. Sekiranya berlaku pelanggaran, hak anda untuk menggunakan Aplikasi Ria Money Transfer akan segera dihentikan.

24.2 Penggunaan Aplikasi Ria Money Transfer, kandungannya dan Perkhidmatan Kami oleh anda adalah atas risiko anda sendiri. Setakat yang diizinkan dalam undang-undang: (a) Aplikasi Ria Money Transfer, kandungannya dan Perkhidmatan Kami yang diperoleh melalui Aplikasi Ria Money Transfer disediakan atas dasar "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia", tanpa sebarang pernyataan, waranti atau apa-apa jua bentuk, baik tersurat mahupun tersirat; dan (b) baik kami mahupun mana-mana orang yang berkaitan dengan kami tidak memberikan waranti atau pernyataan berkenaan kelengkapan, keselamatan, kebolehpercayaan, kualiti, ketepatan, ketepatan masa atau ketersediaan Aplikasi Ria Money Transfer. Tanpa prejudis kepada perkara di atas, kecuali setakat yang diperlukan oleh undang-undang, baik kami mahupun sesiapa pun yang berkaitan dengan kami tidak menyatakan atau memberikan waranti bahawa Aplikasi Ria Money Transfer, kandungannya atau sebarang perkhidmatan atau item yang diperoleh melalui Aplikasi Ria Money Transfer akan tepat, boleh dipercayai, bebas ralat atau tidak terganggu, bahawa kecacatan akan diperbaiki, bahawa Aplikasi Ria Money Transfer atau pelayan yang menjadikannya bebas daripada virus atau komponen berbahaya lain atau bahawa Aplikasi Ria Money Transfer atau sebarang perkhidmatan atau item yang diperoleh melalui Aplikasi Ria Money Transfer sebaliknya akan memenuhi keperluan atau harapan anda. Melalui klausa 24.2 ini, kami dengan ini menolak semua waranti dalam apa-apa bentuk sekali pun, baik tersurat mahupun tersirat, berkanun atau sebaliknya, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti kebolehdagangan, tiada pelanggaran dan kesesuaian untuk tujuan tertentu. Perkara di atas tidak mempengaruhi sebarang waranti yang tidak dapat dikecualikan atau dihadkan menurut undang-undang yang berkenaan.

25. KHIDMAT PELANGGAN

25.1 Kami menghargai semua pelanggan kami dan memandang serius kewajipan kami. Anda boleh menghubungi pasukan khidmat pelanggan kami berkaitan dengan Perkhidmatan Kami dan Aplikasi Ria Money Transfer melalui nombor telefon 1800 88 2077, atau melalui alamat e-mel: MY_support@riamoneytransfer.com atau melalui pos kepada Khidmat Pelanggan Ria, East High Zone, Unit 38-02, Level 38, Q Sentral 2A, Jalan Stesen Sentral 2, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur.

25.2 Kami telah menetapkan prosedur dalaman untuk menyiasat sebarang aduan yang mungkin dibuat terhadap kami. Menurut prosedur aduan kami, sebarang aduan anda mesti dibuat melalui nombor telefon: 1800 88 2077 atau melalui alamat e-mel: MY_support@riamoneytransfer.com

25.3 Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai dasar aduan kami, rujuk kepada Dasar Aduan pada Aplikasi Ria Money Transfer. Sekiranya anda masih tidak berpuas hati setelah kami memberikan respons terhadap sebarang aduan, anda berhak untuk merujuk aduan anda kepada Bank Negara Malaysia (“BNM”) melalui nombor telefon 1300 88 5465 atau melalui borang web eLINK BNM pada: https://telelink.bnm.gov.my/

26. SEKATAN GEOGRAFI

Kami menyediakan Aplikasi Ria Money Transfer untuk digunakan hanya oleh orang yang tinggal di Malaysia. Kami tidak membuat tuntutan bahawa Aplikasi Ria Money Transfer atau kandungannya boleh diakses atau sesuai di luar Malaysia. Akses kepada Aplikasi Ria Money Transfer mungkin tidak sah jika dibuat oleh orang tertentu atau di negara tertentu.

27. UNDANG-UNDANG, BIDANG KUASA & BAHASA YANG BERKENAAN

27.1 Terma dan Syarat ini, isinya dan pembentukannya, diurus tadbir oleh undang-undang Malaysia, kecuali peraturan konflik undang-undangnya. Sebagai pengguna yang bermastautin di Malaysia, anda juga akan mendapat manfaat daripada peruntukan wajib undang-undang perlindungan pengguna Malaysia.

27.2 Anda dan kami sama-sama bersetuju bahawa mahkamah di Malaysia akan memiliki bidang kuasa eksklusif atas sebarang pertikaian.

27.3 Terma dan Syarat ini tidak mempengaruhi hak berkanun anda sebagai pengguna.

27.4 Kami, mengikut budi bicara kami, boleh memberikan terjemahan versi Bahasa Inggeris bagi Terma dan Syarat ini. Anda dan kami sama-sama bersetuju bahawa terjemahan itu hanya untuk kemudahan anda dan tidak menjadi sebahagian daripada perjanjian tersebut. Versi Bahasa Inggeris Terma dan Syarat ini ialah satu-satunya versi yang mengurus tadbir peruntukan Perkhidmatan Kami kepada anda.

28. HAK PIHAK KETIGA

Seseorang yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian ini tidak berhak untuk menguatkuasakan peruntukan Terma dan Syarat ini. Ini bermaksud bahawa hanya anda dan kami yang mempunyai hak, kewajipan atau keistimewaan menurut Terma dan Syarat ini.

29. KEBOLEHASINGAN

Sekiranya mana-mana mahkamah dengan bidang kuasa yang kompeten mendapati bahawa mana-mana bahagian Terma dan Syarat ini tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak dapat dilaksanakan atas sebarang sebab, bahagian tersebut akan dipadamkan daripada Terma dan Syarat ini dan tiada sesiapa selain anda atau kami boleh menguatkuasakan mana-mana terma atau mengambil tindakan atas baki bahagian Terma dan Syarat ini yang berkuat kuasa. Ini tidak akan mempengaruhi kesahihan bahagian yang tinggal yang akan terus mengikat anda dan kami.

30. TIADA PENEPIAN

Tiada kegagalan untuk menguatkuasakan atau kelewatan dalam menguatkuasakan hak atau remedi yang tersedia bagi anda atau kami menurut Terma dan Syarat ini (termasuk seperti yang diperuntukkan dalam Terma dan Syarat ini atau sebaliknya tersedia menurut undang-undang Malaysia) bermaksud bahawa anda atau kami tidak boleh menggunakan mana-mana hak atau remedi tersebut di kemudian hari.

31. PENYERAHAN HAK

31.1 Anda tidak boleh menyerahkan hak, memindahkan, menugaskan atau memberikan Terma dan Syarat ini atau mana-mana kewajipan, hak atau keistimewaan anda menurut Terma dan Syarat ini kepada sesiapa pun pada bila-bila masa tanpa mendapatkan persetujuan kami secara bertulis terlebih dahulu.

31.2 Kami boleh menyerahkan hak, memindahkan, menugaskan atau memberikan seluruh atau sebahagian daripada Terma dan Syarat ini atau mana-mana kewajipan, hak atau keistimewaan kami kepada sesiapa pun pada bila-bila masa (termasuk kepada mana-mana anggota gabungan dalam Kumpulan Kami), tetapi kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk cuba memastikan bahawa berbuat demikian tidak akan menjejaskan mana-mana hak anda menurut Terma dan Syarat ini.

32. SELURUH PERJANJIAN

Terma dan Syarat ini merangkumi keseluruhan perjanjian antara anda dan kami dan menggantikan sebarang perjanjian sebelumnya (sama ada secara bertulis atau lisan) yang mungkin wujud antara anda dan kami. Tiada apa-apa perkara dalam klausa 32 ini yang akan mengecualikan sebarang liabiliti yang ditanggung oleh anda atau kami terhadap satu sama lain berhubung dengan penyataan yang dibuat secara palsu.

33. TANDA DAGANGAN

Nama Ria, Ria Financial, Ria Money Transfer, IME, Euronet Worldwide, Inc., Euronet and Continental Exchange Solutions dan semua nama yang berkaitan, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk dan slogan yang berkaitan adalah tanda dagangan berdaftar milik kami, Kumpulan kami, atau anak syarikatnya atau pemegang lesen lain (mengikut mana-mana yang berkenaan). Anda tidak boleh menggunakan tanda dagangan, nama, logo atau slogan ini tanpa mendapatkan persetujuan bertulis daripada kami terlebih dahulu. Semua nama, tanda dagangan dan tanda-tanda lain hendaklah digunakan secara eksklusif untuk tujuan pengenalan dan tanda tersebut ialah tanda dagangan berdaftar pemiliknya masing-masing.

E-DOMPET RIA MONEY TRANSFER – TERMA DAN SYARAT TAMBAHAN

Disiarkan pada 16 Jun 2022

Terma dan Syarat Tambahan untuk e-Dompet Ria (“Terma dan Syarat Tambahan”) merupakan tambahan kepada Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria Money Transfer kami. Terma dan Syarat Tambahan ini merupakan bahagian yang penting dan mesti dibaca bersama Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria Money Transfer kami. Terma yang ditulis dengan huruf besar tetapi tidak ditakrifkan di sini, hendaklah menggunakan maksud yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria Money Transfer. Sekiranya terdapat apa-apa yang tidak konsisten antara Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria Money Transfer kami dengan Terma dan Syarat Tambahan ini, Terma dan Syarat Tambahan ini akan diguna pakai.

Definisi

Bagi tujuan Terma dan Syarat Tambahan ini, terma berikut hendaklah menggunakan maksud seperti yang ditakrifkan di bawah:-

“Akaun” bermaksud akaun Pembayaran Mudah Alih yang dibuat dengan Ria apabila anda mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan kami;
"Had Akaun" bermaksud had maksimum bagi Akaun hendaklah berjumlah Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu (RM10,000.00) sahaja;
“Pengaktifan” bermaksud titik masa apabila Perkhidmatan diaktifkan dalam Sistem Pembayaran Mudah Alih;
“AMLATFPUAA” bermaksud Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Menyalahi Undang-undang 2001 dan termasuk perundangan subsidiari, garis panduan, dasar dan dokumen lain yang serupa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa persekutuan atau tempatan yang berkaitan dan peruntukan statut termasuk statut dan peruntukan seperti yang diubah suai, disahkan semula atau digubal semula;
“Debit Auto” bermaksud perkhidmatan yang melibatkan pengguna mengarahkan Ria melalui e-Dompet Ria meminta dan/atau membenarkan Ria untuk mengutip bayaran dalam jumlah yang berbeza-beza (tertakluk pada budi bicara dan had Ria) daripada e-Dompet Ria Pengguna dan selepas itu semua bayaran yang berkaitan akan ditolak secara automatik (tanpa Ria perlu mendapatkan kebenaran tambahan daripada Pengguna itu) daripada Akaun Pengguna tersebut atau kaedah pembiayaan lain yang “dipautkan” kepada Akaun tersebut untuk dibayar kepada peniaga yang berkaitan;
“Baki Tersedia” bermaksud jumlah wang yang berada dalam kredit dalam Akaun anda, yang tersedia untuk kegunaan anda tertakluk pada Had Akaun yang dikenakan di sini;
"FSA" bermakna Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
“Isian Semula Manual” “Isian Semula Manual” bermaksud ciri dalam e-Dompet Ria yang membolehkan anda mengisi semula Akaun anda secara manual termasuk tetapi tidak terhad kepada cara berikut apabila Baki Tersedia anda berada di bawah Had Akaun:- (a) melalui kedai Ria; (b) melalui ejen Ria; atau (c) melalui kaedah lain yang mungkin ditentukan oleh Ria dari semasa ke semasa.
“Peranti Mudah Alih” bermaksud peranti pengkomputeran mudah alih seperti telefon pintar atau tablet yang digunakan oleh anda untuk Perkhidmatan;
"Pembayaran Mudah Alih" bermaksud perkhidmatan wang elektronik (e-wang) melalui e-Dompet Ria yang ditawarkan oleh Ria kepada anda;
"Sistem Pembayaran Mudah Alih" bermaksud sistem Pembayaran Mudah Alih yang digunakan oleh Ria untuk menyediakan Perkhidmatan termasuk platform sistem pembayaran yang digunakan oleh Ria untuk memudahkan pembayaran barangan dan perkhidmatan;
“Pindahan Wang” bermaksud ciri e-Dompet Ria yang membolehkan pindahan wang daripada satu akaun e-Dompet Ria kepada akaun e-Dompet Ria yang lain;
"Data Maklumat Peribadi" bermaksud maklumat/data anda yang dikumpulkan oleh Ria untuk penyediaan Perkhidmatan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, termasuk tetapi tidak terhad kepada nama, butiran alamat dan nombor telefon anda;
"Isian Semula" bermaksud deposit wang ke dalam Akaun (tertakluk pada Had Akaun) melalui Saluran Muat Semula/Pembayaran untuk membolehkan anda menggunakan Perkhidmatan kami;
"Saluran Isian Semula/Pembayaran" bermaksud semua saluran (termasuk tetapi tidak terhad kepada kaunter perkhidmatan yang berkaitan, Isian Semula Manual dan kaedah lain yang ditetapkan oleh Ria dari semasa ke semasa) sebagaimana yang ditetapkan oleh Ria yang anda boleh melakukan transaksi Isian Semula dan/atau pembayaran melaluinya;
"Runcit" bermaksud pembayaran untuk pembelian barangan dan/atau perkhidmatan yang disediakan oleh pedagang Ria;
"e-Dompet Ria" bermaksud aplikasi perisian yang dijalankan pada Peranti Mudah Alih;
"Perkhidmatan/Perkhidmatan Kami" bermaksud penyediaan Akaun dan membolehkan Transaksi;
“Terma dan Syarat Tambahan" bermaksud terma dan syarat ini untuk Perkhidmatan yang boleh dipelbagaikan atau diubah suai dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak Ria;
“Transaksi” bermaksud transaksi Pembayaran Mudah Alih yang dilakukan oleh anda melalui Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada Runcit dan Pemindahan Wang;
“Had Transaksi” bermaksud had transaksi mengikut Fasal 1.1.2 yang terkandung di sini;
“Hari Kerja” bermaksud hari selain (a) hari Sabtu dan Ahad; dan (b) mana-mana hari lain yang diisytiharkan oleh kerajaan dan kerajaan negeri sebagai cuti umum.

1. Penggunaan Perkhidmatan

1.1 Akaun

1.1.1 Perkhidmatan kami disediakan kepada anda oleh Ria mengikut budi bicara mutlak dan muktamadnya untuk membolehkan anda melakukan Transaksi.
1.1.2 Untuk menggunakan Perkhidmatan kami, anda perlu mendaftar untuk membuat Akaun e-Dompet Ria dalam Aplikasi Ria Money Transfer anda. Setelah Akaun dibuat, anda akan mempunyai Had Akaun sebanyak Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu (RM10,000.00) sahaja.
1.1.3 Anda hanya berhak untuk mempunyai satu (1) Akaun. Anda dikehendaki mendaftarkan Akaun anda pada peranti anda sendiri. Untuk mengelakkan keraguan, setiap nombor telefon bimbit dan alamat e-mel hanya boleh digunakan untuk satu (1) Akaun.
1.1.4 Dengan mendaftar untuk membuat Akaun, anda membenarkan Ria untuk bergantung dan bertindak atas semua komunikasi dan arahan yang diberikan oleh anda. Transaksi yang dijalankan tidak semestinya serentak dengan arahan yang diberikan pada bila-bila masa. Walaupun Akaun dan/atau Perkhidmatan boleh diakses pada hari selain Hari Kerja, arahan tertentu hanya boleh diproses pada Hari Kerja.
1.1.5 Anda tidak boleh mendaftarkan Akaun secara penipuan. Jika Ria mendapati bahawa anda menyamar sebagai orang lain, sama ada individu atau entiti sah lain, Ria boleh menamatkan Akaun dengan serta-merta dan melaporkan aktiviti penipuan tersebut kepada pihak berkuasa yang berkaitan.
1.1.6 Anda boleh Mengisi Semula Akaun anda apabila Baki Tersedia anda kurang daripada Had Akaun, dan anda boleh pada bila-bila masa menggunakan Perkhidmatan Kami tertakluk pada Baki Tersedia anda. Pengenaan Had Akaun adalah untuk mengelakkan sebarang transaksi penipuan, haram atau menyalahi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada pelanggaran peraturan dan garis panduan di bawah FSA dan AMLATFPUAA.
1.1.7 Anda dengan ini berjanji bahawa mana-mana dan semua Isian Semula adalah daripada (i) sumber dana peribadi anda sendiri atau anda mempunyai semua kuasa undang-undang dan kebenaran untuk menggunakan dana tersebut; dan (ii) dana tersebut tidak menyalahi undang-undang.
1.1.8 Rekod semua Transaksi yang disahkan melalui kaedah yang ditetapkan adalah bukti yang mengikat dan muktamad bagi Transaksi anda. Sebarang maklumat, arahan dan/atau pengesahan yang dihantar daripada Peranti Mudah Alih melalui Akaun akan dianggap telah dikeluarkan oleh anda walaupun maklumat, arahan dan/atau pengesahan tersebut mungkin telah dikeluarkan oleh pihak ketiga, sama ada dibenarkan atau sebaliknya, Ria akan menganggap bahawa Perkhidmatan telah diakses secara sah dan Transaksi yang dijalankan adalah sah. Ria tidak akan melayan sebarang permintaan untuk membalikkan sebarang Transaksi salah yang disahkan melalui kaedah yang ditetapkan.
1.1.9 Anda boleh melihat sejarah Transaksi anda hingga sembilan puluh (90) hari sebelumnya dengan log masuk ke Akaun e-Dompet Ria. Anda perlu log masuk ke Akaun e-Dompet Ria secara kerap untuk menyemak sejarah Transaksi anda dan untuk memastikan bahawa tiada Transaksi yang tidak dibenarkan. Anda hendaklah menyemak dan mengesahkan semua Transaksi termasuk, tanpa had, jumlah dan maklumat penerima. Setelah menerima permintaan bertulis anda, Ria boleh mengikut budi bicara mutlaknya memberi anda penyata fizikal akaun, rekod dan butiran Transaksi anda dengan syarat bahawa butiran yang diminta tersebut berkaitan dengan Transaksi yang berusia tidak melebihi tiga (3) bulan.
1.1.10 Sekiranya mana-mana pedagang terpilih memberikan pilihan bayaran balik berhubung dengan pembayaran untuk sebarang pembelian barangan dan/atau perkhidmatan mengikut dasar perkhidmatan selepas jualannya, bayaran balik tersebut hendaklah tertakluk pada perkara berikut: (i) Proses bayaran balik hendaklah tertakluk pada dasar bayaran balik pedagang dan sebarang terma dan syarat yang dikenakan atas bayaran balik tersebut; (ii) Akaun anda mestilah aktif; dan (iii) Sekiranya baki Akaun anda akan melebihi Had Akaun sebanyak RM10,000.00 selepas proses bayaran balik selesai, proses bayaran balik akan gagal secara automatik. Anda kemudian dikehendaki menggunakan baki Akaun anda dahulu ATAU mendapatkan kaedah atau proses bayaran balik yang berbeza daripada pedagang.
1.1.11 Walau apa pun yang terkandung dalam Terma dan Syarat Tambahan ini, Ria boleh menolak mana-mana arahan anda yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan atau mana-mana Transaksi, jika:- (i) Perkhidmatan melanggar mana-mana terma dan syarat yang disebutkan di sini; atau (ii) Ria mengesyaki arahan itu mungkin dikeluarkan secara palsu atau menentukan bahawa penggunaan Perkhidmatan menimbulkan risiko kepada Sistem Pembayaran Mudah Alih.
1.1.12 Akaun tidak boleh dipindah milik atau diserahkan kepada mana-mana pihak ketiga dan hendaklah digunakan secara eksklusif oleh anda. Akaun tidak boleh dijanjikan atau digunakan dengan apa-apa jua cara oleh anda sebagai sebarang bentuk instrumen cagaran untuk sebarang tujuan.
1.1.13 Anda tidak berhak untuk menerima apa-apa faedah atau keuntungan lain dalam apa-apa jua cara berkaitan dengan Perkhidmatan.
1.1.14 Ria tidak membuat sebarang jaminan dan/atau perwakilan apa pun berkenaan dengan barang atau perkhidmatan yang menjadi subjek Transaksi termasuk tetapi tidak terhad pada, kualiti, kebolehdagangan, keselamatan dan/atau kesahihannya. Untuk mengelakkan keraguan, Ria tidak membuat sebarang jaminan atau perwakilan tentang apa-apa keberuntungan bagi mana-mana produk kewangan.

2. Tanggungjawab Anda

2.1 Anda hendaklah:-

2.1.1 memastikan bahawa anda tidak menggunakan e-Dompet Ria pada mana-mana peranti yang diubah suai secara haram seperti peranti yang dipecah sekat, peranti akar atau mana-mana peranti yang telah diubah dengan apa-apa jua cara sekalipun. Sekiranya anda menggunakan peranti sedemikian, Ria tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa jua cara untuk apa-apa dan semua kerugian atau kerosakan yang mungkin anda alami termasuk tetapi tidak terhad pada apa-apa kehilangan kewangan dan/atau maklumat;
2.1.2 menggunakan Perkhidmatan dengan niat baik dan mematuhi Terma dan Syarat serta semua undang-undang Malaysia yang berkaitan dengan Perkhidmatan, (termasuk tetapi tidak terhad pada Peraturan dan Pengawalan/Garis Panduan Bank Negara Malaysia (BNM), Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, FSA, Akta Wang Tidak Dituntut 1965, AMLATFPUAA), dan semua perundangan subsidiari, peraturan dan pengawalan, notis, arahan atau perintah yang dikeluarkan di bawahnya oleh kerajaan, pihak berkuasa dan agensi kawal selia yang berkaitan, dan/atau apa-apa notis, arahan, perintah atau garis panduan yang diberikan oleh Ria berkaitan dengan Perkhidmatan yang boleh dipinda dari semasa ke semasa; dan
2.1.3 mengambil semua langkah yang munasabah untuk mengelakkan penggunaan Akaun dan/atau Perkhidmatan yang melibatkan penipuan, tidak wajar atau menyalahi undang-undang dan kecurian atau kehilangan Peranti Mudah Alih anda dan segera memberitahu pasukan khidmat pelanggan apabila penggunaan yang melibatkan penipuan, tidak wajar atau menyalahi undang-undang, kecurian, kehilangan, atau apa-apa kejadian lain yang melibatkan tindakan yang menyalahi undang-undang tersebut diketahui. Anda hendaklah, jika diarahkan oleh Ria, membuat laporan polis atas perkara yang sama dan memberi Ria salinan sebenar laporan tersebut yang diperakui.

2.2 Anda tidak boleh:-

2.2.1 menggunakan Perkhidmatan Kami untuk apa-apa tujuan yang bertentangan dengan kepentingan awam, ketenteraman awam atau keharmonian negara atau untuk apa-apa tujuan yang menyalahi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad pada maksiat, perjudian atau tujuan jenayah lain atau menghantar apa-apa kandungan yang menyinggung perasaan atas dasar moral, agama, komunal atau politik, atau kasar, fitnah atau bersifat tidak senonoh, lucah atau mengancam atau dengan apa-apa cara lain yang boleh mengakibatkan aduan, tuntutan, pertikaian, penalti atau liabiliti kepada Ria; dan
2.2.2 menggodam, mengakses, mengganggu, melanggar atau memintas sebarang pengesahan atau keselamatan mana-mana hos, rangkaian atau akaun Ria atau sistem komputer pembekalnya atau mengganggu perkhidmatan kepada mana-mana pengguna, hos atau rangkaian, termasuk, tanpa had, menghantar virus.

2.3 Anda mengakui bahawa Perkhidmatan adalah, dan akan kekal, pada setiap masa sebagai, hak milik Ria dan anda hendaklah:-

2.3.1 menjalankan semua langkah berjaga-jaga dan usaha wajar dalam penggunaan dan penyelenggaraan Akaun dan Perkhidmatan; dan
2.3.2 tidak mengganggu atau membenarkan sesiapa sahaja untuk mengganggu Peranti Mudah Alih, Akaun dan/atau Perkhidmatan (termasuk tetapi tidak terhad pada, perisian dan data yang direkodkan dalam Pembayaran Mudah Alih) dalam apa-apa jua cara. Mengganggu data Pembayaran Mudah Alih mungkin merupakan kesalahan jenayah dan Ria tidak akan mengiktiraf sebarang Transaksi dan faedah, jika Akaun dan/atau Pembayaran Mudah Alih anda telah diganggu. Ria berhak untuk memulihkan semua kos, perbelanjaan, kerugian dan kerosakan yang munasabah yang dialami atau ditanggung oleh Ria (termasuk semua perbelanjaan undang-undang yang munasabah) akibat anda mengubah atau mengganggu atau membenarkan pihak ketiga mengubah atau mengganggu data pada Akaun dan/atau Pembayaran Mudah Alih anda.

3. Penamatan & Penggantungan

3.1 Walau apa pun yang terkandung dalam Terma dan Syarat Tambahan ini, Ria boleh mengubah prosedur atau cara operasi Perkhidmatan dengan serta-merta tanpa memberikan apa-apa sebab atau notis kepada anda.
3.2 Sebagai tambahan kepada hak Ria di bawah Fasal 3.1, Ria berhak untuk menggantung atau menamatkan serta-merta penggunaan Perkhidmatan oleh anda (atau mana-mana bahagiannya, termasuk apa-apa faedah di bawah Perkhidmatan) dan akses anda kepada Akaun, dengan atau tanpa sebarang notis kepada anda, apabila mana-mana peristiwa berikut berlaku:- (i) jika anda melanggar apa-apa akta, statut, undang-undang, undang-undang kecil, peraturan dan/atau pengawalan yang dikenakan oleh mana-mana pihak, badan kawal selia atau agensi kerajaan; (ii) jika anda telah bertindak dengan niat jahat atau dengan niat hasad; (iii) jika anda telah disenarai hitam oleh mana-mana institusi kewangan, bank berlesen atau pengeluar e-wang di Malaysia atau luar negara; (iv) jika anda berasal dari negara yang dikenakan sekatan atau berisiko tinggi; (v) jika anda termasuk dalam senarai pengawasan dalaman kami; (vi) jika nama anda disenaraikan di bawah mana-mana senarai pemantauan kawal selia (termasuk tetapi tidak terhad pada penyenaraian yang berkaitan dengan keganasan dan pembiayaan keganasan di bawah AMLAFTPUAA); (vii) jika anda termasuk dalam Warga Negara yang Ditentukan Khusus (SDN) atau sumber maklumat pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan lain yang berkaitan, senarai pengawasan, atau pangkalan data berkaitan yang diselenggara atau disediakan oleh pihak berkuasa domestik atau asing dari semasa ke semasa, termasuk tetapi tidak terhad pada, Bank Negara Malaysia, Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNSCR), Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC), dan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF); dan (viii) jika anda gagal memberikan maklumat tambahan yang mungkin diminta oleh Ria daripada anda dari semasa ke semasa.
3.3 Anda boleh, pada bila-bila masa, menamatkan Perkhidmatan dengan memadamkan Akaun e-Dompet Ria anda. Sekiranya anda mempunyai Baki Tersedia dalam Akaun, anda mestilah memastikan bahawa anda memberi Ria butiran akaun bank yang betul dan maklumat lain seperti yang mungkin diperlukan oleh Ria untuk membolehkan Ria memproses pembayaran balik Baki Tersedia kepada akaun bank anda dalam tempoh tujuh (7) hari. Jika anda tidak mempunyai Baki Tersedia dalam Akaun, Perkhidmatan akan dianggap ditamatkan serta-merta selepas penamatan Akaun e-Dompet Ria anda. Baki Tersedia dalam Akaun e-Dompet Ria anda yang telah dibiarkan tidak dituntut dalam tempoh tujuh (7) tahun hendaklah dikemukakan kepada Pendaftar Wang Tidak Dituntut, Jabatan Akauntan Negara Malaysia dan anda boleh berurusan dengan Pendaftar Wang Tidak Dituntut secara langsung berkenaan dengan Baki Tersedia yang tinggal setelah sebarang yuran dan caj ditolak (jika berkenaan)

4. Akibat Penamatan / Penggantungan

4.1 Setelah penamatan Perkhidmatan oleh Ria menurut Fasal 3.2, Ria boleh memaklumi anda tentang penamatan tersebut di mana, anda mestilah memastikan bahawa anda memberi Ria butiran akaun bank yang betul dan apa-apa maklumat lain seperti yang mungkin diperlukan oleh Ria untuk membayar balik Baki Tersedia kepada akaun bank anda dalam tempoh tujuh (7) hari selepas menerima butiran akaun bank yang betul dan apa-apa maklumat lain seperti yang mungkin diperlukan oleh Ria.
4.2 Jika Ria menamatkan atau menggantung Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya menurut Fasal 3, Ria tidak diwajibkan untuk membayar balik Baki Tersedia sehingga dan melainkan pelepasan telah diperoleh daripada pihak berkuasa yang berkaitan, jika berkenaan.
4.3 Ria tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami oleh anda kerana sebarang maklumat perbankan yang tidak betul yang diberikan oleh anda.
4.4 Peruntukan Fasal 4 ini tidak menjejaskan hak dan remedi Ria yang lain di bawah Terma dan Syarat Tambahan ini atau mengikut undang-undang.

5. Pengaktifan Semula

5.1 Sekiranya Akaun dan/atau Perkhidmatan telah digantung dan anda meminta pengaktifan semula Akaun dan/atau Perkhidmatan yang sama, Ria boleh mengikut budi bicara mutlaknya mengaktifkan semula Akaun.

6. Bayaran Balik atau Pelarasan Kerana Ralat

6.1 Sekiranya anda mendapati terdapat sebarang kesilapan atau percanggahan dalam Akaun anda, anda mestilah menghubungi pasukan khidmat pelanggan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh transaksi yang dipertikaikan, jika gagal, anda dianggap telah menerima ketepatan Transaksi anda. Sekiranya didedahkan semasa siasatan Ria dijalankan bahawa Transaksi yang dipertikaikan itu memang dibuat dengan salah, Ria akan membayar balik jumlah yang dipertikaikan terus kepada Akaun anda setelah siasatan selesai yang tidak akan melebihi tiga puluh (30) hari dari aduan anda. Ria berhak untuk tidak membayar balik sebarang amaun yang dipertikaikan kepada anda jika Ria percaya anda bertindak bertentangan dengan Terma dan Syarat Tambahan ini.
6.2 Sekiranya anda mendapati terdapat sebarang kesilapan atau percanggahan dalam Akaun anda, anda mestilah menghubungi pasukan khidmat pelanggan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh transaksi yang dipertikaikan, jika gagal, anda dianggap telah menerima ketepatan Transaksi anda. Sekiranya didedahkan semasa siasatan Ria dijalankan bahawa Transaksi yang dipertikaikan itu memang dibuat dengan salah, Ria akan membayar balik jumlah yang dipertikaikan terus kepada Akaun anda setelah siasatan selesai yang tidak akan melebihi tiga puluh (30) hari dari aduan anda. Ria berhak untuk tidak membayar balik sebarang amaun yang dipertikaikan kepada anda jika Ria percaya anda bertindak bertentangan dengan Terma dan Syarat Tambahan ini.
6.3 Ria tidak akan bertanggungjawab untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang mungkin berlaku antara anda dengan pedagang atas barangan dan perkhidmatan yang dibeli menggunakan Perkhidmatan. Anda bertanggungjawab untuk menghubungi pedagang masing-masing untuk mendapatkan bayaran balik bagi produk atau perkhidmatan yang dibeli daripada pedagang. Ria tidak akan bertanggungjawab atas sebarang pertikaian yang mungkin berlaku antara anda dengan pedagang dan anda dengan ini bersetuju untuk membayar kepada kami semua yuran dan caj yang berkenaan dan pedagang bagi nilai transaksi, walaupun terdapat sebarang pertikaian.

7. Liabiliti

7.1 Ria tidak akan bertanggungjawab atas sebarang liabiliti, kerugian, kerosakan, kos dan/atau perbelanjaan (sama ada secara langsung atau tidak langsung), atau atas kehilangan hasil, kehilangan perniagaan, kehilangan keuntungan atau apa-apa kerugian berbangkit atau tidak langsung akibat penggunaan dan/atau penyalahgunaan Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad pada:- (a) Akaun anda digodam dan/atau kecurian kelayakan log masuk anda dan/atau kelayakan keselamatan; dan/atau (b) sebarang pertikaian yang terhasil antara anda dan pedagang Ria atas sebarang aspek daripadanya, termasuk tetapi tidak terhad pada, isu yang berkaitan dengan kualiti, kebolehdagangan, kesesuaian untuk kegunaan, kuantiti, atau penghantaran; dan/atau (c) yang terhasil daripada pelaksanaan hak Ria dalam Terma dan Syarat Tambahan ini dan/atau Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria Money Transfer yang timbul daripada kegagalan anda.
7.2 Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melakukan segala usaha untuk memastikan Aplikasi Ria Money Transfer anda dikemas kini. Anda hendaklah menyemak Aplikasi Ria Money Transfer dengan kerap untuk memastikan bahawa Aplikasi Ria Money Transfer anda mempunyai maklumat terkini tentang Perkhidmatan. Anda juga hendaklah memastikan bahawa anda memuat turun versi terkini Aplikasi Ria Money Transfer.
7.3 Anda mengakui bahawa Ria tidak dapat melaksanakan kawalan atas keselamatan atau perkara yang melalui Rangkaian Penyedia Telekomunikasi, Aplikasi Ria Money Transfer atau melalui Perkhidmatan, dan Ria dengan ini mengecualikan semua liabiliti dalam apa-apa jua bentuk untuk penghantaran atau penerimaan yang melanggar apa-apa perkara dalam apa-apa jua bentuk.
7.4 Aplikasi Ria Money Transfer mungkin mengandungi pautan kepada laman web, halaman web, aplikasi yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Ria tidak bertanggungjawab atas perkhidmatan tersebut dan anda bersetuju bahawa penggunaan setiap laman web, halaman web dan perkhidmatan olah anda juga tertakluk pada terma dan syarat, jika ada, yang terkandung dalam setiap laman web atau halaman web atau dilampirkan pada mana-mana produk atau perkhidmatan pihak ketiga ini. Anda hendaklah mematuhi terma dan syarat tersebut dan menanggung rugi sepenuhnya dan memegang lepas Ria daripada dan terhadap sebarang tuntutan akibat daripada pelanggaran anda terhadap mana-mana terma dan syarat tersebut.
7.5 Ria tidak bertanggungjawab dan tidak menyokong melainkan dinyatakan secara nyata, laman web dan/atau produk yang dicipta atau diterbitkan oleh pihak ketiga yang disertakan dalam Aplikasi Ria Money Transfer dan Perkhidmatan atau yang mungkin dipautkan kepada dan daripada Aplikasi Ria Money Transfer.
7.6 Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang dan semua akibat penggunaan atau penyalahgunaan Akaun, kelayakan log masuk, dan/atau kelayakan keselamatan anda. Anda akan bertanggungjawab atas semua kerugian dan pembayaran (termasuk amaun mana-mana Transaksi yang dijalankan tanpa kebenaran anda) kerana kecuaian anda atau yang melibatkan tindakan penipuan oleh anda. Untuk tujuan fasal ini, kecuaian akan dianggap termasuk kegagalan untuk menjalankan mana-mana kewajipan keselamatan anda yang disebut dalam Terma dan Syarat Tambahan ini.
7.7 Anda hendaklah mempertahankan dan membayar semua kos, ganti rugi, anugerah, yuran (termasuk apa-apa yuran guaman yang munasabah) dan penghakiman yang diberikan terhadap Ria yang timbul daripada tuntutan di atas, dan hendaklah memberi Ria notis tuntutan tersebut, kuasa penuh untuk mempertahankan, berkompromi atau menyelesaikan tuntutan tersebut, dan bantuan munasabah yang diperlukan untuk mempertahankan tuntutan tersebut, atas perbelanjaan anda sendiri.
7.8 Walau apa pun perkara bertentangan yang terkandung di sini, liabiliti maksimum Ria tidak boleh melebihi amaun yang setara dengan jumlah agregat Baki Tersedia Akaun anda pada tarikh tuntutan anda dibangkitkan.

8. Indemniti

8.1 Anda hendaklah menanggung kerugian dan hendaklah membayar ganti rugi kepada Ria akibat apa-apa kehilangan, kerosakan, liabiliti atau perbelanjaan, yang timbul daripada apa-apa tuntutan fitnah, pencerobohan privasi, pelanggaran hak cipta, paten, pelanggaran kepercayaan atau keistimewaan atau pelanggaran mana-mana undang-undang atau peraturan apa-apa pun yang timbul daripada pelanggaran Terma dan Syarat Tambahan ini dan/atau Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria Money Transfer, penggunaan Akaun dan Perkhidmatan, kandungan yang dihantar, diterima atau disimpan melalui Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya dan untuk semua tuntutan lain yang timbul daripada apa-apa tindakan atau peninggalan atau eksploitasi anda atau mana-mana penggunaan atau eksploitasi Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya yang tidak dibenarkan.
8.2 Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya dan memegang lepas Ria daripada dan terhadap sebarang tuntutan yang dibangkitkan oleh pihak ketiga akibat penggunaan Akaun, Perkhidmatan, Aplikasi Ria Money Transfer dan laman web Ria dan berkenaan dengan semua kerugian, kos, tindakan, prosiding, tuntutan, ganti rugi, perbelanjaan (termasuk kos dan perbelanjaan undang-undang munasabah), atau liabiliti, apa-apa pun yang dialami, atau ditanggung secara langsung atau tidak langsung oleh Ria akibat penggunaan Akaun, Perkhidmatan, Aplikasi Ria Money Transfer dan laman web Ria, dan/atau pelanggaran atau ketidakpatuhan anda terhadap mana-mana Terma dan Syarat Tambahan ini dan/atau Terma dan Syarat Aplikasi Mudah Alih Ria Money Transfer dan/atau sebarang terma dan syarat yang berkenaan bagi mana-mana perkhidmatan baharu yang mungkin disediakan oleh Ria dari semasa ke semasa.
8.3 Anda hendaklah mempertahankan dan membayar semua kos, ganti rugi, anugerah, yuran (termasuk apa-apa yuran guaman yang munasabah) dan penghakiman yang diberikan terhadap Ria yang timbul daripada tuntutan di atas, dan hendaklah memberi Ria notis tuntutan tersebut, kuasa penuh untuk mempertahankan, berkompromi atau menyelesaikan tuntutan tersebut, dan bantuan munasabah yang diperlukan untuk mempertahankan tuntutan tersebut, atas perbelanjaan anda sendiri.

9. Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Menyalahi Undang-undang 2001 (AMLATFPUAA) & FSA

9.1 Ria mengakui bahawa dokumen atau maklumat yang dikumpul oleh Ria daripada anda yang berkaitan dengan urusan atau Akaun anda sebagai pelanggan Ria hanya akan digunakan dan/atau didedahkan mengikut peruntukan kerahsiaan di bawah FSA.
9.2 Ria, anak syarikat dan pegawainya hendaklah mematuhi dalam semua aspek material semua undang-undang, peraturan, garis panduan dan dasar berkenaan yang berkaitan dengan AMLATFPUAA, termasuk semua, Pengawalan dan Peraturan.
9.3 Tanpa mengehadkan keluasan perkara di atas, setakat yang diperlukan oleh AMLATFPUAA, Ria hendaklah (a) mengekalkan program pematuhan pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan yang mematuhi, dalam semua aspek material, AMLATFPUAA, (b) melakukan, dalam semua aspek material, usaha wajar yang diperlukan di bawah AMLATFPUAA berkaitan dengan penggunaan Akaun, termasuk berkenaan dengan asal-usul dana yang digunakan oleh anda untuk diisikan semula dalam Akaun dan (c) mengekalkan maklumat yang mencukupi untuk mengenal pasti anda untuk tujuan pematuhan, dalam semua aspek material, terhadap AMLATFPUAA.
9.4 Sekiranya Akaun anda dihentikan, ditamatkan atau digantung oleh Ria kerana Transaksi penipuan, haram atau menyalahi undang-undang termasuk tetapi tidak terhad pada pelanggaran mana-mana undang-undang (termasuk tetapi tidak terhad pada FSA dan/atau AMLATFPUAA atau mana-mana peraturan dan/atau garis panduan yang dibuat di bawahnya), anda tidak berhak untuk memperoleh apa-apa bayaran balik wang dan semua wang isian semula apa-apa pun dalam Akaun dan adalah sah bagi Ria untuk mengekalkan untuk tempoh yang tidak ditentukan atau melepaskan kepada pihak berkuasa yang berkaitan semua wang dalam Akaun mengikut undang-undang, peraturan dan/atau garis panduan yang berkenaan. Anda tidak berhak untuk menuntut apa-apa bentuk pampasan bagi apa-apa kerugian yang timbul daripadanya daripada Ria.
Ria Financial Services. © 2023 Continental Exchange Solutions, Inc. Hak cipta terpelihara.