Allmänna villkor för RIA Lithuania UAB

v. 1.0
Den 1 januari 2021
Gäller från den 1 januari 2021

1. INTRODUKTION

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) erbjuds av RIA Lithuania UAB, ett företag registrerat i Republiken Litauen med registreringsnummer 305592651, vars säte är i Upės str. 23, Vilnius, Litauen, och med betalningsinstitutlicens nr 52, utfärdad av Litauens bank (Lietuvos bankas) den 26 november 2020, vilken bemyndigar oss att erbjuda våra tjänster och bedriva handel under namnet ”Ria” (hädanefter ”Ria”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”). Våra kontaktuppgifter finns i avsnitt 26 av dessa Villkor.

Vi finns med på den publika listan av licensierade betalningsinstitut som hanteras av Litauens bank på länken: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants och vår licens finns publicerad på den officiella webbplatsen för Litauens bank på länken: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants/ria-lithuania-uab

Litauens bank är tillsynsmyndighet för våra aktiviteter under licensen. Kontaktuppgifterna till Litauens bank är:

Adress: Gedimino ave. 6, Vilnius, LT-01103, Litauen
Telefonnummer: +370 800 50 500
E-post: info@lb.lt
Mer information finns på den officiella webbplatsen för Litauens bank:
http://www.lb.lt/

Det är viktigt att du läser och förstår dessa Villkor innan du godkänner dem. Villkoren är tillämpliga på, och finns tillgängliga via, mobilappen Ria Money Transfer som hanteras av Ria och/eller något annat företag inom Vår Grupp (”Appen Ria Money Transfer”). Villkoren förklarar ditt ansvar gentemot oss, och vårt ansvar gentemot dig, inklusive omfattningen av vårt ansvar gentemot dig. Mer information finns också under avsnittet FAQ i Appen Ria Money Transfer.

GENOM ATT FYLLA I OCH GODKÄNNA DEN INFORMATION SOM KRÄVS FÖR ATT GÖRA EN BETALNINGSTRANSAKTION OCH GENOM ATT ACCEPTERA DESSA VILLKOR, GODKÄNNER DU ATT DESSA VILLKOR BLIR BINDANDE FÖR DIG. ANVÄND INTE NÅGON AV VÅRA TJÄNSTER OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR. DESSA VILLKOR ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL OCH DET ÄR VIKTIGT ATT DU TAR DIG TID ATT LÄSA DEM NOGGRANT. EFTERSOM DINA ÅTGÄRDER NÄR DU INITIERAR EN BETALNINGSTRANSAKTION ANSES VARA EN ENGÅNGSTRANSAKTION (EN ENSTAKA TRANSAKTION) KOMMER DU ATT BEHÖVA GODKÄNNA DEN AKTUELLA VERSIONEN AV VÅRA VILLKOR VARJE GÅNG DU INITIERAR EN BETALNING VIA VÅR PLATTFORM.

BEDRÄGERIVARNING: ATT SKICKA PENGAR ELEKTRONISKT ÄR PRECIS SOM ATT SKICKA KONTANTER. SKYDDA DIG MOT BEDRÄGERI GENOM ATT ENDAST SKICKA PENGAR TILL PERSONER DU KÄNNER ELLER SOM DU PÅ ANNAT SÄTT KAN VERIFIERA TILLFÖRLITLIGHETEN PÅ. KLICKA HÄR FÖR MER INFORMATION OM HUR DU SKICKAR PENGAR SÄKERT MED RIA. OM DU MISSTÄNKER ATT DU HAR BLIVIT UTSATT FÖR BEDRÄGERI, KONTAKTA OSS OMEDELBART PÅ 0200884669 ELLER VIA E-POST PÅ antifraude@riafinancial.com OCH KONTAKTA DIN LOKALA POLISMYNDIGHET.

2. ÖVERSIKT

Dessa Villkor reglerar tillhandahållandet av Våra Tjänster, vilka består av utförandet av Betalningstransaktioner som beställs av dig via Appen Ria Money Transfer. Dessa Villkor gäller din användning av Appen Ria Money Transfer, där du instruerar oss att utföra och vi samtycker till att för dig utföra Våra Tjänster, inklusive allt innehåll, all funktionalitet och alla tjänster som erbjuds genom den.

Våra skyldigheter under dessa Villkor är villkorade av vår acceptans av dig som användare (vår kund), vilket sker efter vårt eget gottfinnande och vi förbehåller oss rätten att neka att tillhandahålla dig Våra Tjänster utan att ange en anledning. Du måste omedelbart tillhandahålla all den information och dokumentation som vi när som helst kan komma att begära från dig, för att vi ska kunna efterleva alla juridiska krav gällande Våra Tjänster, inklusive de som kan krävas av regler mot penningtvätt och terrorfinansiering, och du samtycker till att vi kan kontakta dig för dessa ändamål.

Under dessa Villkor kommer du endast att få en Pengaöverföringstjänst. Det kommer inte att öppnas något betalkonto för dig.

3. DEFINITIONER

Nedanstående termer som används i dessa Villkor med stor begynnelsebokstav har den betydelse och omfattning som anges nedan.

Bankkort” avser ett Visa eller MasterCard kreditkort eller betalkort i ditt namn. ”Vardag” avser måndag till fredag, exklusive helgdagar i Litauen.

Kortutgivare” avser utgivaren och ägaren till ett Bankkort.

Pengaöverföring” avser en betalningstjänst där pengar tas emot från dig, utan att något betalningskonto skapas hos oss i ditt eller Mottagarens namn, för det enda syftet att överföra dessa pengar till Mottagaren eller en annan betaltjänstleverantör som agerar på Mottagarens uppdrag och (eller) när sådana pengar tas emot på uppdrag av och görs tillgängliga för Mottagaren.

Vår Grupp” definieras i avsnitt 21 nedan.

Våra Tjänster” avser pengaöverföringstjänsten som vi tillhandahåller dig.

Betalande Ombud” avser en fysisk eller juridisk person som agerar som tredjepartsleverantör av betalningstjänster, eller vårt ombud som betalar ut pengarna till Mottagaren i destinationslandet som identifierats av dig i den Betalningsorder som initierades av dig när du använde Våra Tjänster.

Betalningsorder” avser alla instruktioner som skickades in av dig vid begäran av utförandet av en Betalningstransaktion.

Betalningstransaktion” avser överföringen av pengar till en Mottagare, initierat av dig när du använde Våra Tjänster.

Mottagare” avser den individ som utsetts av dig som mottagare av Betalningstransaktionen, som är acceptabel för oss och som tar emot pengaöverföringen via ett utsett Betalande Ombud eller via banköverföring till det bankkonto som tillhör en sådan utsedd person.

Appen Ria Money Transfer” definieras i stycket ”Introduktion” ovan.

Med termerna ”du”, ”din/ditt/dina” och ”användare” avses du, den individ som anlitar oss för tillhandahållandet av Våra Tjänster.

Övriga termer som används i dessa Villkor definieras i nedanstående text.

4. INGÅENDE AV AVTAL

Varje Betalningstransaktion som vi utför åt dig är ett separat avtal som täcks av de Villkor som är giltiga vid den tidpunkt då Betalningstransaktionen initieras. Du ska informera Mottagaren av Betalningstransaktionen i enlighet med detta.

På separat begäran kommer vi att förse dig med en kopia av de Villkor som är relevanta för din utförda Betalningstransaktion via e-post eller genom att placera dem på ditt konto i Appen Ria Money Transfer. Detta görs utan kostnad.

5. ÄNDRINGAR

Vi kan ändra Villkoren från tid till annan, exempelvis för att följa ändringar i lagar eller regleringar, eller på grund av förändrade marknadsförhållanden. Om du avser att under en period initiera flera Betalningstransaktioner genom att använda Våra Tjänster ber vi dig därför observera att Villkoren kan ha ändrats sedan den senaste gången du gjorde transaktioner med oss, och du bör därför läsa Villkoren innan du initierar någon ytterligare Betalningstransaktion.

Du kan hitta de uppdaterade Villkoren efter att din första Betalningstransaktion har initierats i Appen Ria Money Transfer. Sådana uppdateringar kommer inte att vara tvingande för dig eller ersätta din skyldighet att läsa och bekräfta de giltiga Villkoren, som kommer att göras tillgängliga för dig på Appen Ria Money Transfer, innan du initierar varje ny Betalningstransaktion.

Ändringar som vi gör i dessa Villkor kommer normalt endast att gälla för Betalningsorder som ingås efter det datum de ändrade Villkoren blir giltiga, men kommer även att gälla Betalningsorder som ingås före sådant datum i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag eller regelkrav. Under alla omständigheter, och för att undvika tvivel, ska den uppdaterade versionen av Villkoren ersätta den tidigare versionen.

Vi garanterar inte att Appen Ria Money Transfer, eller något innehåll i appen, alltid eller oavbrutet kommer att finnas tillgängligt. Vi kan komma att avbryta eller återkalla eller begränsa tillgängligheten av någon eller alla delar i Appen Ria Money Transfer av affärsmässiga och operativa skäl. Vi kommer att försöka ge dig rimlig förvarning (exempelvis genom att visa ett meddelande på Appen Ria Money Transfer eller genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress du senast angav) om alla planerade avstängningar eller återkallelser.

6. TILLGÅNG TILL VÅRA TJÄNSTER

Genom att använda Appen Ria Money Transfer intygar och garanterar du att du är 18 år eller äldre och har den ålder som krävs för att ingå ett bindande avtal med oss. Om vi via trovärdiga källor får uppgifter om att du är under 18 år kommer vi att stänga ditt konto (profil) och, i den mån det tillåts av tillämpliga lagar, radera all din information från våra system och register, förutom i den utsträckning det enligt tillämpliga rättsakter krävs att vi lagrar informationen.

Du måste ha ett giltigt användarkonto för att använda Våra Tjänster (”användarkonto”) Du kan genom Appen Ria Money Transfer ansöka om att skapa ett användarkonto genom att fylla i din personliga information och ett lösenord samt bekräfta att du godkänner Villkoren. Om vi godkänner din ansökan kommer vi att skapa ditt användarkonto och aktivera det för att ge dig tillgång till Våra Tjänster, med förbehåll för de begränsningar som anges i Villkoren. All information som du tillhandahåller kommer att lagras i vårt användarkonto och underhållas av oss och/eller vissa företag som anlitats av oss eller Vår Grupp för att tillhandahålla Våra Tjänster. Att ha ett användarkonto tvingar dig inte att använda någon av Våra Tjänster eller att utföra någon annan regelbunden åtgärd eller kontroll. Du har rätt att radera användarkontot när du vill. Ditt användarkonto finns endast för ditt eget syfte och har som syfte att göra Våra Tjänster mer bekväma att använda samt att vara ett verktyg som ger oss möjlighet att matcha dina tidigare data med den nya användningen av Våra Tjänster.

Du kommer att kunna få tillgång till Våra Tjänster via Appen Ria Money Transfer genom att korrekt ange ditt användarnamn och lösenord (sammantaget ditt ”Användar-id”) samt genom att autentisera din identitet med ett engångslösenord (OTP) när, och endast när, du uppmanas till det. Ditt Användar-id är strikt konfidentiellt, personligt och går inte att överföra. Det är ditt ansvar att se till att du håller ditt Användar-id och alla andra säkerhetsfunktioner som är knutna till din åtkomst till Appen Ria Money Transfer (inklusive all information om Betalningsorder) säkra. DELA ALDRIG DITT ANVÄNDAR-ID MED NÅGON, SKRIV INTE NER DET NÅGONSTANS OCH GE INTE NÅGON ANNAN ÅTKOMST TILL APPEN RIA MONEY TRANSFER! Om du får vetskap eller misstanke om att ditt Användar-id inte längre är konfidentiellt eller har komprometterats på något sätt, eller om du har förlorat din mobiltelefon och misstänker att någon har fått åtkomst till ditt användarkonto och Appen Ria Money Transfer, måste du omedelbart kontakta vår kundtjänst via den e-postadress eller det telefonnummer som gäller för ditt land. Uppgifterna finns i vår lista med Kontaktinformation till kundtjänst i olika länder. Varje onödig fördröjning i att kontakta oss kan påverka säkerheten av Vår Tjänst och/eller resultera i att du hålls ansvarig för eventuella förluster.

Eftersom inget betalkonto kommer att öppnas av oss för din räkning måste du, för att kunna använda Våra Tjänster när du ansluter till ditt användarkonto, bifoga och länka ditt Bankkort som är utgivet av en Kortutgivare till ditt användarkonto. För att påbörja en Betalningstransaktion genom oss kommer du att bli ombedd att ta ut pengar från Bankkortet, medel som sedan överförs av oss till Mottagaren. Uttag av pengar från Bankkortet kan omfattas av ytterligare krav från Kortutgivaren (t.ex. kan en autentisering vid uttaget krävas) och det är ditt ansvar att uppfylla sådana krav.

När du har informerat oss om den obehöriga användningen av ditt Användar-id eller Appen Ria Money Transfer kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra ytterligare användning av ditt användarkonto med denna information. Vi informerar dig om sådana steg när vi har tagit dem, och vi anger skälen för att vi tar dessa steg om vi inte förhindras att göra det av juridiska skäl. Att vidta dessa steg gör oss inte ansvariga för någon förlust eller skada som orsakats till följd av att du inte har uppfyllt dina skyldigheter i Villkoren. Vi kan dock ha begränsad möjlighet att förhindra obehörig användning av ditt Bankkort som är länkat till ditt användarkonto, och för att säkerställa maximal säkerhet ska du alltid dessutom kontakta Kortutgivaren som utfärdade Bankkortet till dig. Med förbehåll för tillämpliga lagar och regler är du ansvarig för skador som orsakats oss till följd det obehöriga användandet av ditt Användar-id.

Vi förbehåller oss rätten att avaktivera ditt Användar-id efter eget gottfinnande av någon eller ingen anledning, inklusive om du enligt vår uppfattning inte har efterlevt någon av bestämmelserna i våra Villkor.

7. NÖDVÄNDIG HÅRDVARA OCH MJUKVARA

Du måste ha teknisk utrustning för telekommunikation, inklusive en dator eller mobil enhet med ett operativsystem som kan hanteras av oss samt en möjlighet att spara poster på ett hållbart medium, exempelvis i din mobiltelefon (eller en skrivare för att skriva ut och spara poster på papper), eftersom det kan vara nödvändigt för att du ska kunna använda Våra Tjänster. Du är medveten om att viss mjukvara och utrustning som används av dig kan sakna möjlighet att stödja vår mjukvara, och att du därför kanske inte kommer att kunna använda Våra Tjänster. Du bör spara de meddelanden, upplysningar och uttalanden som vi skickar till dig elektroniskt.

För att komma åt och behålla meddelanden, upplysningar och uttalanden som skickas elektroniskt måste du ha:

(i) En enhet som fungerar på en plattform med kvalitet som Android- eller iOS-miljön eller bättre
(ii) En internetanslutning
(iii) En aktuell version av Android 4.4 (eller senare) eller iOS 8 (eller senare)
(iv) En enhet och ett operativsystem med kapacitet att stödja allt ovanstående.

Vi förbehåller oss rätten att avbryta supporten av någon mjukvara om den enligt vår uppfattning lider av en säkerhetsbrist eller någon annan brist som gör att den inte lämpar sig för användning med Våra Tjänster.

Vi ansvarar inte för innehåll, policyer, varor eller tjänster från någon annan person eller webbplats som är länkad till eller kan nås via Appen Ria Money Transfer. Förekomsten av någon länk till någon annan mobilapplikation eller webbplats innebär inte ett godkännande av eller koppling till någon sådan mobilapplikation, webbplats eller någon person som driver sådan mobilapplikation eller webbplats. All tillit till något innehåll, policyer eller tjänster från någon annan person eller webbtjänster sker på din egen risk. Alla frågor, problem eller klagomål som gäller sådana mobilapplikationer eller webbplatser ska riktas till de personer som ansvarar för deras drift.

8. UTSTÄLLANDE AV BETALNINGSORDER

Med förbehåll för Villkoren kommer du att kunna använda Våra Tjänster genom att logga in på Appen Ria Money Transfer och inne i Appen Ria Money Transfer ge oss dina Betalningsorder.

Varje Betalningsorder måste innehålla sådan information som vi beslutar från tid till annan för att Betalningsordern ska utföras av oss, inklusive (men inte begränsat till) följande information:

 • Namn och annan information (exempelvis i vissa fall adress, födelsedatum) som identifierar Mottagaren.
 • Destinationsland för Betalningstransaktionen.
 • Belopp och valuta för Betalningstransaktionen.
 • Om en Betalningstransaktion görs till en Mottagares bankkonto: IBAN-koden (International Bank Account Number) när bankkontot har en IBAN-kod, eller bankkontots motsvarande kod i annat fall.
 • I de fall då pengar ska tas emot av Mottagaren vid en specifik plats som tillhör det Betalande Ombudet krävs relevant adress som identifierar avhämtningsplatsen som tillhör det Betalande Ombudet.

När du anger ovanstående information kommer du att behöva autentisera Betalningsordern på de sätt som krävs av din Kortutgivare och av oss.

Vi accepterar endast Betalningsorder som ges till oss genom Appen Ria Money Transfer. Vi kommer att se din instruktion att utföra en Betalningstransaktion som ditt samtycke för att vi ska fortsätta med, och ditt tillstånd för oss att utföra, Betalningstransaktionen.

Vi accepterar betalning via Bankkort som betalningsmetod till oss för utförande av din Betalningstransaktion och den kundavgift vi debiterar för Betalningstransaktionen. Du måste:

(i) bemyndiga din Kortutgivare att överföra de pengar som vi behöver för Betalningstransaktionen så att: (a) sådana medel debiteras det konto som är kopplat till ditt Bankkort, och (b) vi får en auktorisation från Kortutgivaren och därefter får de pengar som vi behöver för att fortsätta med Betalningsordern;
(ii) säkerställa att din betalningsmetod har tillräckligt tillgängligt saldo eller kredit som tas emot av oss i tid för att vi ska kunna fortsätta med Betalningsordern;
(iii) säkerställa att vi har tagit emot pengarna som vi säger att du måste för att fortsätta med Betalningstransaktionen innan vi utför din Betalningsorder. Denna summa måste omedelbart vara tillgänglig för oss från ditt Bankkort.

Vi tillhandahåller ingen kredit och har inte möjlighet att betala ut några pengar i förskott för att täcka någon del av din Betalningstransaktion.

Din Kortutgivare och/eller din bank eller kreditinstitution kommer också att ha villkor som täcker din användning av ditt Bankkort, eller det bankkonto till vilket Bankkortet är knutet, och du måste läsa igenom sådana överenskommelser när du gör pengarna som krävs för Betalningstransaktionen tillgängliga för att fortsätta, eftersom dessa villkor kan innehålla avgifter eller andra bestämmelser som ställts up av din Kortutgivare och/eller bank eller kreditinstitution.

9. VALUTAVÄXLING

Om du ber oss utföra en Betalningsorder för en Betalningstransaktion till förmån för en Mottagare i en valuta annan än krona (kr) så kommer vi att kontrollera huruvida vi kan betjäna den begärda valutan och, om så är fallet, tillämpa en valutakurs utöver eventuella tjänsteavgifter, och vi kommer att meddela vilken denna valutakurs är innan Betalningsordern godkänns. Utbetalningsvalutan för en sådan Betalningstransaktion köps av oss till en grossistkurs som varierar. Skillnaden mellan valutakursen som tillämpas på en sådan Betalningstransaktion och den grossistkurs till vilken vi köper utbetalningsvalutan kommer att behållas av oss och/eller det betalande ombudet som intäkt, utöver eventuella tjänsteavgifter. Du kommer alltid att få se tillämplig växelkurs på skärmen i Appen Ria Money Transfer innan du godkänner Betalningsordern. Du kommer alltså alltid att kunna stoppa Betalningsordern om du inte anser att växelkursen är acceptabel.

För mer information om prisberäkning (fastställandet av tillgängliga valutor, länder och växelkurser), utbetalningsplatser och kundavgifter och växelkurser finns i FAQ-avsnittet i Appen Ria Money Transfer.

10. UTFÖRANDE AV BETALNINGSTRANSAKTION

Våra tjänster erbjuder alternativa sätt för att ta emot en Betalningstransaktion, däribland kontant utbetalning hos ett Betalande Ombud eller direktöverföring till ett bankkonto som tillhör Mottagaren.

Allmänna bestämmelser som gäller för varje Betalningstransaktion

När en Betalningsorder har tagits emot av oss är den oåterkallelig (förutom i den utsträckning den kan återkallas av dig enligt punkt 18). En Betalningsorder anses ha mottagits vid den tidpunkt då vi i våra system registrerar att den har mottagits, med följande undantag: (i) om Betalningsordern registreras som mottagen på en dag som inte är Vardag kommer den att anses vara mottagen närmst följande Vardag; (ii) om Betalningsordern registreras som mottagen på en Vardag, men utanför våra öppettider 08.00–17.00 (Vilnius-tid), kommer den att anses vara mottagen på närmst följande Vardag. Om vi utför en Betalningsorder baserat på felaktiga uppgifter som du har lämnat (t.ex. felaktigt IBAN för Mottagarens bankkonto) kommer Betalningsordern att anses vara korrekt utförd och vi är inte ansvariga för eventuella förluster. Även om vi inte ska hållas ansvariga för utförandet av Betalningsordern baserat på felaktiga uppgifter som du har lämnat kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att spåra den utförda betalningsoperationen och göra rimliga ansträngningar för att återfå pengarna. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska all den information som vi har och som behövs för att spåra den utförda betalningsoperationen ges till dig för att hjälpa dig att direkt kontakta den person som tog emot betalningen istället för din avsedda Mottagare.

När en Betalningsorder har tagits emot och utförts av oss i enlighet med Villkoren kommer vi utan onödigt dröjsmål att ge dig följande information i elektroniskt format via Appen Ria Money Transfer:

 • Ett referensnummer som ger dig möjlighet att identifiera Betalningstransaktionen och Mottagaren.
 • Betalningstransaktionens belopp, angivet i den valuta som används i Betalningsordern.
 • Bekräftelse av eventuella kundavgifter och/eller -kostnader relaterade till Betalningstransaktionen som du måste betala oss.
 • Om en Betalningstransaktion involverar valutaväxling: den växelkurs som används av oss för att utföra Betalningstransaktionen samt Betalningstransaktionens belopp efter denna valutaväxling.
 • Det datum vi tog emot Betalningsordern.

När Betalningstransaktionen har bekräftats kommer du automatiskt att få ett e-postmeddelande skickat till den e-postadress du har angivit. När Betalningstransaktionen har utförts av oss kommer du också att få e-postmeddelanden till den e-postadress du har angivit till oss, som bekräftar (i) när pengarna kom fram till det Betalande Ombudet och (ii) om tillämpligt, när pengarna har hämtats ut av Mottagaren.

Om en Betalningstransaktion inte har betalats ut till en Mottagare inom 21 eller 30 dagar (beroende på vilket Betalade Ombud som ingår i Betalningstransaktionen) kommer vi automatiskt att avbryta Betalningstransaktionen och meddela dig om detta. Efter det kommer pengarna som utför Betalningstransaktionen inte att kunna hämtas ut av Mottagaren, utan kommer att finnas på vårt klientmedelskonto tills vi har möjlighet att återbetala dem till dig (vilket kommer att göras via samma betalningsmetod som du använde för att betala Betalningstransaktionen).

Upphämtning av en Betalningstransaktion från ett Betalande Ombud.

Om vi får en Betalningsorder tillsammans med de nödvändiga pengar som ska överföras och de avgifter som är knutna till Betalningstransaktionen senast kl. 17.00 (Vilnius-tid) på en Vardag anses Betalningsordern ha tagits emot av oss den Vardagen. Om en Betalningsorder tas emot efter kl. 17.00 (Vilnius-tid) på en Vardag eller på en dag som inte är Vardag anses Betalningsordern ha tagits emot av oss på den Vardag som följer på mottagandet av Betalningsordern. Den Vardag på vilken en Betalningsorder anses ha tagits emot kallas ”Mottagningsdagen”.

Med förbehåll för tillämpliga lagar kommer vi att fortsätta genomförandet av Betalningsordern och göra pengar tillgängliga för Mottagaren senast slutet av den Vardag som följer på Mottagningsdagen.

Vid normala Betalningstransaktioner är pengarna vanligtvis tillgängliga för avhämtning inom några minuter, under förutsättning att det är under det Betalande Ombudets öppettider (där det är tillämpligt). För vissa länder kan Våra Tjänster fördröjas, eller andra begränsningar kan gälla. Om du behöver mer information ber vi dig kontakta vårt kundtjänstteam, vars kontaktinformation finns i avsnitt 26 i Villkoren.

För att kunna hämta ut en Betalningstransaktion från ett Betalande Ombud måste Mottagaren kunna ge all den information om Betalningstransaktionen som krävs av oss (”Utbetalningsinformationen”). Mottagaren måste även uppvisa fotografiskt identitetsbevis (exempelvis pass, id-kort). De godtagbara formerna av identitetsbevis beror på i vilket land som pengarna ska hämtas ut. Du är ytterst ansvarig för att skicka Utbetalningsinformationen till Mottagaren.

DU FÅR INTE GE NÅGON DEL AV UTBETALNINGSINFORMATIONEN (REDIGERAD ELLER INTE) TILL NÅGON ANNAN ÄN DIN AVSEDDA MOTTAGARE. DU MÅSTE ÄVEN GÖRA ALLT DU RIMLIGEN KAN GÖRA FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT INGEN ANNAN ÄN DIN AVSEDDA MOTTAGARE KAN TA DEL AV UTBETALNINGSINFORMATIONEN, ELLER NÅGON DEL AV DEM. OM DU DIREKT ELLER INDIREKT AVSLÖJAR NÅGRA DELAR AV UTBETALNINGSINFORMATIONEN TILL NÅGON ANNAN ÄN DIN VALDA MOTTAGARE KOMMER VI INTE ATT VARA ANSVARIGA OM VI BETALAR UT PENGARNA TILL NÅGON ANNAN ÄN MOTTAGAREN, SOM GER DET BETALANDE OMBUDET UTBETALNINGSINFORMATIONEN OCH VAD OMBUDET TROR ÄR GILTIGT IDENTITETSBEVIS.

Utbetalning av en Betalningstransaktion via bankkonto och/eller i en annan valuta

För en Betalningstransaktion (i) till en stat utanför EEA eller (ii) som innebär en valutakonvertering mellan krona och en icke-krona-valuta tillhörande en medlemsstat i EU eller i EEA eller (iii) som inte ska betalas ut i krona eller (iv) som ska betalas till Mottagarens bankkonto kommer pengarna att göras tillgängliga för Mottagaren senast vid slutet av den fjärde Vardagen efter Mottagningsdagen.

Bankrutiner och tidsramar för genomförande av Betalningstransaktionen kan variera om din Betalningstransaktion görs till en Mottagares konto i en icke-EEA-valuta eller till ett konto utanför EEA. För mer information om när en Betalningstransaktion kommer att krediteras ett sådant konto behöver du kontakta Mottagarens kontoleverantör.

11. OBEHÖRIGA BETALNINGSTRANSAKTIONER

Vi kan vara ansvariga gentemot dig enligt tillämplig lag om vi utför en Betalningstransaktion för dig som du inte har gett oss uppdrag att utföra.

Om du menar att vi har utfört en Betalningstransaktion som du inte har godkänt att vi utförde ska du meddela oss snarast möjligt med hjälp av kontaktinformationen som finns i avsnitt 26 nedan. Vi kommer då att undersöka ärendet.

Med förbehåll för nedanstående stycken kommer vi, när vi har utfört en sådan Betalningstransaktion och undersökningen av ärendet visas att en Betalningstransaktion faktiskt utfördes utan ditt godkännande, omedelbart (senast vi slutet av nästa Vardag) till fullo återbetala beloppet i den Betalningstransaktionen.

Du kommer inte att ha rätt till sådan återbetalning:

 • om du inte meddelar oss skriftligen utan onödigt dröjsmål om att du har blivit uppmärksammad på att en obehörig Betalningstransaktion kan ha ägt rum, och under alla omständigheter senast 13 månader efter det datum då den obehöriga Betalningstransaktionen gjordes; eller
 • om Betalningstransaktionen godkändes av dig; eller
 • om en icke godkänd Betalningstransaktion utfördes på grund av ditt fel (om du exempelvis har avslöjat ditt användarkonto och din autentiseringsinformation); eller
 • om vi har en rimlig anledning att misstänka bedrägligt agerande och vi rapporterar det till Litauens bank (i vilket fall återbetalningen pausas i väntan på utredningen av bedrägeriärendet).

Du är ansvarig gentemot oss för alla förluster som åsamkas oss i samband med bedrägeri eller bedräglig aktivitet från dig när som helst. Men du skall inte lida någon förlust eller betala några avgifter i det fall en icke godkänd Betalningstransaktion utfördes av oss och det inte var ditt fel.

12. BETALNINGSTRANSAKTIONER SOM INTE UTFÖRTS ELLER UTFÖRTS FELAKTIGT

Vi, som din betaltjänstleverantör, ansvarar för korrekt utförande av Betalningstransaktioner under förutsättning att all information om Betalningstransaktionen som lämnas av dig är korrekta, behörigen inskickade och det inte finns någon anledning att avvisa genomförandet av Betalningstransaktionen. I enlighet därmed kan vi vara ansvariga gentemot dig enligt tillämplig lag om vi inte utför, eller utför felaktigt, en Betalningstransaktion som du har gett oss i uppdrag att utföra.

Om du menar att vi kan ha misslyckats med att utföra, eller utfört felaktigt, en sådan Betalningstransaktion ska du meddela oss snarast möjligt med hjälp av kontaktinformationen i avsnitt 26 nedan och, om du så begär, kommer vi omedelbart att vidta åtgärder för att undersöka ärendet och informera dig om resultatet av vår undersökning.

Med förbehåll för nedanstående stycken, om vi inte har utfört, eller utfört felaktigt, en sådan Betalningstransaktion kommer vi utan onödigt dröjsmål rätta till och korrigera felet och leverera beloppet i den felaktigt eller icke utförda Betalningstransaktionen enligt de ursprungliga instruktionerna. Du kommer inte att debiteras för en sådan korrigerad Betalningstransaktion.

Du har inte rätt till återbetalningen som nämns ovan:

 • om du inte informerar oss skriftligen utan onödigt dröjsmål (och under alla omständigheter senast 13 månader efter det datum då den felaktiga Betalningstransaktionen utfördes) när du har blivit uppmärksammad på att vi inte har utfört eller felaktigt har utfört en Betalningstransaktion som du har gett oss i uppdrag att utföra; eller
 • då vi kan visa att det godkända beloppet mottogs av Mottagaren vid lämplig tidpunkt; eller
 • om anledningen till att vi inte utförde eller felaktigt utförde transaktionen berodde på att du gav oss ofullständig eller felaktig information, eller på annat sätt berodde på fel från dig.

Vi har inget ansvar gentemot dig för att vi inte utför, eller felaktigt utför, en Betalningstransaktion där anledningen var vår vägran att fortsätta med Betalningstransaktionen eller någon del av den, eller om Betalningstransaktionen utfördes felaktigt på grund av fel från din sida (exempelvis genom att ange felaktig information om betalningen eller mottagaren).

13. AVGIFTER

Användning av Våra Tjänster medför en kundtransaktionsavgift som kommer att debiteras det Bankkort du anger som betalningsmetod för din Betalningstransaktion, kundavgift och alla andra kostnader som anges i dessa Villkor. I enlighet med tillämpliga lagar och regler, och innan en Betalningsorder utförs, kommer vi ge dig information om avgiften och eventuella tillämpliga växelkurser. Det visas i avsnittet för förhandsgranskning av order i Appen Ria Money Transfer. Om du inte godkänner avgifterna eller växelkursen som tillämpas har du rätt att återkalla Betalningstransaktionen tills dess att Betalningsordern har tagits emot av Mottagaren, som beskrivet i avsnitt 10 av dessa Villkor.

Utöver alla avgifter som debiteras av oss kan en Betalningstransaktion föra med sig andra avgifter, kostnader och växelkurser som betalas till andra parter, exempelvis banker och andra betalinstitut som är involverade i Betalningstransaktionen, liksom avdrag som kan gälla (exempelvis av skatteskäl) i enlighet med krav från myndigheterna i mottagarlandet för Betalningstransaktionen. Det belopp vi kommer att dra av kommer inte att överstiga beloppet för vårt juridiska ansvar.

Om du använder din mobiltelefon i samband med en Betalningstransaktion kommer du också att vara ansvarig för eventuella avgifter som din telefonitjänstleverantör kan debitera, som avgifter för sms, datatjänster och alla andra avgifter som din telefonitjänstleverantör kan debitera.

14. KVITTNING

Du godkänner att vi får kvitta alla belopp du är skyldig oss mot alla belopp vi är skyldiga dig.

15. RESTRIKTIONER FÖR BETALNINGSTRANSAKTIONER

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande: (i) vägra att behandla en Betalningstransaktion; (ii) begränsa beloppet i en Betalningstransaktion; (iii) kräva ytterligare information för att slutföra en Betalningstransaktion; och/eller (iv) vidta rimliga åtgärder med avseende på en Betalningstransaktion där detta enligt vår uppfattning behövs för att efterleva tillämpliga lagar och regleringar, inklusive då vi har betänkligheter kring identiteten hos de personer som är involverade i Betalningstransaktionen.

Oaktat alla eventuella tidigare avtal om att påbörja en Betalningstransaktion och med förbehåll för tillämpliga lagar och regleringar kan vi efter eget gottfinnande även vägra att fortsätta med en Betalningstransaktion under omständigheter som inkluderar, men inte är begränsade till:

(i) den avsedda Mottagaren är någon annan än en fysisk person
(ii) vi är skyldiga att göra det enligt tillämpliga lagar mot penningtvätt eller terrorfinansiering och/eller då vi vet eller misstänker att Betalningstransaktionen kan vara olaglig (inklusive vid bedrägerier)
(iii) du inte har tillhandahållit tillräckliga, tillfredsställande och pålitliga bevis på din identitet eller någon annan information vi kräver i anslutning till en Betalningstransaktion
(iv) vi vet eller misstänker att Betalningsordern som begärts av dig innehåller fel, är förfalskad eller inte är godkänd
(v) du har gett oss felaktig eller inkomplett information, eller så får vi inte informationen om Betalningsordern i tid för att kunna garantera att Betalningstransaktionen genomförs i rätt tid
(vi) du har inte försett oss med de medel (inklusive eventuella avgifter) som krävs för att kunna utföra Betalningstransaktionen
(vii) din Kortutgivare godkänner inte användningen av ditt Bankkort för att betala för Betalningstransaktionen och våra avgifter
(viii) du är under 18 år
(ix) du har brutit mot någon del av dessa Villkor, inklusive en skyldighet att betala våra avgifter.

Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera eller tillåta betalningar från eller till, antingen direkt eller indirekt, vissa länder som vi efter eget gottfinnande har bedömt innebära en hög risk för vår verksamhet eller innebära en högre komplexitetsnivå för oss i vårt arbete att utföra vår transaktionsövervakning mot pengatvätt eller terrorfinansiering.

Vi förbehåller oss även rätten att efter eget gottfinnande begära in ytterligare information från dig, inklusive information om Mottagaren, då betalningar ska göras till vissa länder, liksom annan information som krävs i anslutning till vår bedömning av risknivåer.

Om vi vägrar att fortsätta med utförandet av en Betalningsorder i enlighet med Villkoren kommer vi att informera dig före slutet av den Vardag som följer på mottagandet av Betalningsordern. Om det är möjligt och lagligt för oss att göra det så kommer vi att ange skälen för vår vägran att fortsätta med din Betalningsorder. I fall där du har angett felaktig information eller inte har lämnat tillräcklig information kommer vi att förklara hur du kan åtgärda situationen.

Våra Tjänster erbjuds endast för dina personliga behov av Betalningstransaktioner och du samtycker till att inte använda eller försöka använda eller tillåta någon tredje part att använda Våra Tjänster för något annat syfte, inklusive kommersiella ändamål eller marknadsföring av produkter och tjänster, vare sig direkt eller indirekt. Du samtycker även till att inte använda Våra Tjänster på uppdrag av någon annan part.

Våra Tjänster lyder under sådana transaktionsbegränsningar som vi från tid till annan efter eget gottfinnande kan besluta om, inklusive maximala överföringsbelopp, destinationsländer och tillgängliga valutor.

16. AVSTÄNGNING AV VÅRA TJÄNSTER

Vi kan stänga ute dig från Våra Tjänster omedelbart:

 • om du inte anger all information vi kräver för att utföra en Betalningstransaktion åt dig;
 • om det blir olagligt för oss att fortsätta erbjuda dig Våra Tjänster eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag, enligt domstol med behörig jurisdiktion eller enligt någon myndighet eller regleringsorgan som bemyndigar oss att utföra Våra Tjänster;
 • efter att du väsentligt har brutit mot något av dessa Villkor, eller om vi upptäcker eller har rimlig anledning att misstänka brott, bedrägeri, bedräglig aktivitet eller pengatvätt från din sida;
 • i händelse av att du avlider, hamnar i ett osunt mentalt tillstånd, blir oförmögen att betala dina skulder efter hand som och när de förfaller, en konkursbegäran framställs mot dig, du förklaras vara bankrutt, du blir insolvent, du går i frivillig eller ofrivillig personlig konkurs eller skuldsanering eller utsätts för någon liknande händelse;
 • enligt bestämmelserna i avsnitt 19 (Ändringar utom vår kontroll)

17. GODTAGBART SYFTE

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande införa villkor för ”godtagbart syfte” i samband med tillhandahållandet av Våra Tjänster, inklusive förbud mot vissa kategorier av Betalningsorder.

Vi kommer att anmäla all misstänkt aktivitet till Financial Crime Investigation Service (Litauens finansunderrättelsetjänst).

Om någon Betalningstransaktion utförs eller försöker utföras i strid med de godtagbara syften som gäller från tid till annan förbehåller vi oss rätten att upphäva Betalningstransaktionen och/eller stänga ute dig från eller stänga din användning av Våra Tjänster och/eller anmäla transaktionen till relevant brottsbekämpande myndighet och/eller ställa skadeståndskrav på dig.

18. RÄTT ATT ÅTERKALLA ELLER AVBRYTA EN BETALNINGSTRANSAKTION

Om du har gett oss i uppdrag att utföra en Betalningstransaktion kommer vi att gå vidare med den Betalningstransaktionen, om inte:

 • du ger oss tydliga instruktioner att du önskar återkalla Betalningsordern genom att kontakta vårt kundtjänstteam, vars kontaktinformation finns i avsnitt 26 nedan; och, i varje fall;
 • vi bekräftar skriftligen till dig att vi inte kommer att göra det.
 • (tillsammans utgör det en ”Annullering”)

För att undvika tvivel: vi accepterar ingen Annullering om:

 • Betalningstransaktionen redan har betalats ut till din Mottagare;
 • dina instruktioner är otydliga; eller
 • om någon instruktion om Annullering tas emot av oss efter 16.30 (Vilnius-tid) den sista Vardagen innan den dag som Betalningstransaktionen ska äga rum.

Oaktat ovanstående, om du förser oss med tydliga instruktioner om Annullering, förutom under de omständigheter som beskrivs ovan då vi inte kommer att godkänna någon Annullering, kommer vi att försöka (i den mån det är möjligt vid den tidpunkten) att avbryta Betalningstransaktionen innan Betalningstransaktionen betalas ut till Mottagaren. Vi kommer däremot inte att kunna hållas ansvariga för eventuella förluster som inträffar i samband med Annulleringen eller om Annulleringen inte kan utföras (exempelvis om transaktionen har utförts och pengarna har tagits emot av Mottagaren), och vi förbehåller oss rätten att debitera dig en avgift för att täcka våra rimliga kostnader för en Annullering.

19. ÄNDRINGAR UTOM VÅR KONTROLL

Vi tar inget ansvar om vi inte kan fullgöra några av våra skyldigheter gentemot dig eller vårt utförande av några av våra skyldigheter fördröjs på grund av några omständigheter utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till arbetsmarknadsmässiga stridsåtgärder, arbetskonflikt, force majeure, brand, översvämning eller storm, krig, upplopp, civilt uppror, belägring, säkerhetsvarningar, terrorism eller några resulterande försiktighetsåtgärder som vidtas, vandalism, sabotage, virus, skadegörelse, regelefterlevnad, lagbestämmelse, lag, myndighets- eller domstolsbeslut, åtgärder av eller instruktioner från polis eller annan myndighet eller övervakande organ som bemyndigar oss att utföra Våra Tjänster, strömavbrott, fel på utrustning, system eller mjukvara eller internetanslutning, eller förekomsten av extraordinära variationer på någon finansmarknad som har en väsentlig negativ påverkan på vår möjlighet att utföra Våra Tjänster i enlighet med litauisk lag. Om någon av dessa omständigheter inträffar under tiden Betalningstransaktionen utförs så kommer de Villkor som gällde vid tidpunkten då Betalningsordern gjordes att suspenderas under den tidsperiod då omständigheterna fortsätter eller, enligt vårt gottfinnande och för att skydda både dig och oss, så kan vi säga upp dessa Villkor.

20. MEDDELANDEN OCH ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

 • Omfattning av ditt samtycke till att ta emot elektroniska meddelanden och kommunikation

  Som en del av din relation med oss kan du få ta emot elektroniska meddelanden och skriftlig kommunikation gällande Våra Tjänster. Mot bakgrund av vårt åtagande att skydda miljön och för att underlätta användningen av Våra Tjänster kommer sådana meddelanden och kommunikation att ske i elektronisk form (exempelvis e-post, meddelanden i Appen Ria Money Transfer, sms). För detta ändamål, och i den utsträckning som tillämplig lag vid varje given tidpunkt tillåter, samtycker du till att i elektroniskt format ta emot all information som vi annars skulle behöva tillhandahålla dig i pappersform, inklusive, men inte begränsat till: (i) lagstadgade upplysningar, meddelanden och annan kommunikation i samband med din åtkomst till eller användning av Våra Tjänster, inklusive information om avgifter eller debiteringar och alla enligt lag obligatoriska upplysningar före och efter en Betalningstransaktion; (ii) bekräftelse avseende inbetalning och/eller mottagande av en Betalningstransaktion; (iii) dessa Villkor, alla uppdateringar eller ändringar i dessa Villkor och andra informationsutskick angående dessa; (iv) kundtjänstkommunikation; (v) sekretesspolicyer och -meddelanden; (vi) information om debitering, i förekommande fall, för din valda betalningsmetod; (vii) alla lagstadgade policyer för fellösning och svar på anspråk som lämnats in i samband med din åtkomst till eller användning av vår tjänst; (viii) annan kommunikation relaterad till din tillgång till och/eller användning av vår tjänst, och (ix) marknadsföring och annan reklamkommunikation med ditt samtycke.


 • Håll den kontaktinformation vi har lagrad om dig aktuell

  Du måste se till att din e-postadress och alla andra elektroniska adress- och kontaktuppgifter (inklusive ditt mobiltelefonnummer) är aktuella i Appen Ria Money Transfer.

  För att säkerställa att vi kan tillhandahålla meddelanden, upplysningar och uttalanden till dig elektroniskt måste du meddela oss om alla förändringar i din e-postadress eller annan elektronisk adress och ditt mobiltelefonnummer. Du kan uppdatera den e-postadress och det mobiltelefonnummer vi har lagrat om dig via Appen Ria Money Transfer.

21. INTELLEKTUELL EGENDOM

Våra Tjänster och Appen Ria Money Transfer, hela dess innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till all information, mjukvara, text, skärmar, bilder, grafik, video och audio liksom design, urval och arrangemang av detsamma) ägs av oss eller Euronet Worldwide Inc. Group (en koncern som vi tillhör) (”Vår Grupp”) och/eller vår/deras licensgivare eller andra leverantörer av sådant material. De skyddas av litauisk, EU-gemensam och internationell lagstiftning om upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter eller äganderättigheter.

Du får endast använda Appen Ria Money Transfer och Våra Tjänster för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Du får inte:

 • kopiera, modifiera, skapa härledda verk av, offentligt visa, publicera, ladda ner, lagra eller överföra något av materialet på vår webbplats, förutom i syfte att: (a) spara kopior av sådant material tillfälligt i RAM-minnet; (b) lagra filer som automatiskt cachelagras av din webbläsare i syfte att förbättra visningen; och/eller (c) skriva ut ett rimligt antal sidor i Appen Ria Money Transfer för tillåten användning.
 • modifiera kopior av något material från Appen Ria Money Transfer, eller ta bort eller förändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt från kopior av material från denna webbplats.
 • använda några bilder, grafik video eller audio separat från medföljande text.
 • reproducera, sälja eller för något kommersiellt ändamål utnyttja någon del av Appen Ria Money Transfer, åtkomst till Appen Ria Money Transfer eller använda Appen Ria Money Transfer eller några tjänster eller något material som är tillgängligt via Appen Ria Money Transfer.

Om du skriver ut, kopierar, modifierar, laddar ner eller på annat sätt använder någon del av Appen Ria Money Transfer i strid med Villkoren kommer din rätt att använda Appen Ria Money Transfer omedelbart att upphöra och du måste, efter vårt val, återlämna eller förstöra alla kopior av det material du har gjort. Ingen rättighet, förmån eller intresse i Appen Ria Money Transfer eller något innehåll på webbplatsen överförs till dig, och vi och våra licensgivare tillsammans med alla de företag som utgör Vår Grupp och deras licensgivare förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats. All användning av Appen Ria Money Transfer som inte uttryckligen tillåts enligt dessa Villkor är ett brott mot dessa Villkor och kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar och andra lagar.

22. PERSONUPPGIFTSSKYDD

Vår Integritetspolicy (tillgänglig här https://app.riamoneytransfer.com/app-privacy-policy/ och genom att klicka på länken ”Integritetspolicy” i Appen Ria Money Transfer) anger villkoren för vår behandling av de personuppgifter vi samlar in från dig, eller som du på annat sätt tillhandahåller eller har tillhandahållit oss. Vår Integritetspolicy är kompatibel med GDPR. Genom att använda Appen Ria Money Transfer godkänner du sådan behandling och du intygar och garanterar att all information som tillhandahålls av dig är korrekt.

23. ANSVARSBEGRÄNSNING

Vårt totala ansvar gentemot dig i samband med en Betalningstransaktion är begränsat till det totala beloppet för Betalningstransaktionen tillsammans med alla avgifter som du kan vara ansvarig för och eventuella räntor som du kan behöva betala till följd av att vi inte utförde eller felaktig utförde betalningstransaktionen.

Vi är inte ansvariga gentemot dig om detta beror på onormala och oförutsebara konsekvenser utom vår kontroll, vars konsekvenser skulle ha varit oundvikliga trots alla ansträngningar om det motsatta från oss, eller om det beror på andra skyldigheter som åläggs oss enligt andra bestämmelser från Europeiska gemenskapen eller nationell lagstiftning.

24. FÖRLUSTANSVAR

Du ansvarar för alla förluster, kostnader eller andra utgifter som uppstår för oss, Vår Grupp, dotterbolag och licensgivare och deras styrelseledamöter, chefer, medarbetare, konsulter, ombud, licensgivare och leverantörer från och mot alla fordringar, skulder, skador, domar, skadestånd, förluster, kostnader, utgifter eller avgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som är ett resultat av ditt brott mot Villkoren, inklusive men utan begränsning till allt användande av innehållet i Appen Ria Money Transfer eller Våra Tjänster än det som uttryckligen godkänns i Villkoren eller din användning av någon information som erhållits från Appen Ria Money Transfer, eller din oaktsamhet, bedrägeri eller uppsåtligt fel.

25. GARANTIFRISKRIVNING

Du får inte missbruka Appen Ria Money Transfer genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är tekniskt eller på annat sätt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till Appen Ria Money Transfer, servern på vilken Appen Ria Money Transfer lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till Appen Ria Money Transfer. Du får inte attackera Appen Ria Money Transfer via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Vi kommer att anmäla sådana brott till berörd brottsbekämpande myndighet och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott kommer din rätt att använda Appen Ria Money Transfer omedelbart att upphöra.

Din användning av Appen Ria Money Transfer, dess innehåll och Våra Tjänster sker på din egen risk. I den mån det är tillåtet enligt lag: (a) Appen Ria Money Transfer, dess innehåll och Våra Tjänster som erhållits genom Appen Ria Money Transfer tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt” och är undantagna från utfästelser och garantier av något slag, antingen uttryckta eller underförstådda; och (b) varken vi eller någon person som är associerad med oss ger någon utfästelse eller garanti med avseende på fullständighet, säkerhet, tillförlitlighet, kvalitet, noggrannhet, aktualitet eller tillgänglighet för Appen Ria Money Transfer. Utan att det påverkar ovanstående, förutom i den utsträckning som krävs enligt lag, intygar eller garanterar varken vi eller någon som är associerad med oss att Appen Ria Money Transfer, dess innehåll eller några tjänster eller objekt som erhållits via Appen Ria Money Transfer kommer att vara korrekta, tillförlitliga, felfria eller oavbrutna, att felaktigheter kommer att korrigeras, att Appen Ria Money Transfer eller servern/servrarna som gör den tillgänglig inte innehåller virus eller andra skadliga komponenter eller att Appen Ria Money Transfer eller några tjänster eller objekt som erhållits via Appen Ria Money Transfer på annat sätt kommer att uppfylla dina behov eller förväntningar. Med hjälp av denna klausul 25 frångår vi härmed alla garantier av något slag, antingen uttryckta eller underförstådda, lagstadgade eller inte, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet, icke-intrång och lämplighet för ett visst ändamål.

26. KUNDTJÄNST

Vi värdesätter alla våra kunder och tar våra skyldigheter på allvar. För att kontakta vårt kundtjänstteam i anslutning till Våra Tjänster, per telefon eller e-post, finns en lista med Kontaktinformation till kundtjänst i olika länder. Du kan också skicka post till:

 • Ria kundtjänst
 • Upés g. 23
 • Vilnius 08106
 • Litauen

27. KLAGOMÅLSHANTERING

Eventuella klagomål om Våra Tjänster ska riktas till oss skriftligen, i första hand genom att kontakta vårt kundtjänstteam på de sätt som anges i avsnitt 26 ovan. Vi kommer att besvara ditt klagomål skriftligen eller på ett annat hållbart medium inom femton (15) Vardagar efter att klagomålet tagits emot. I undantagsfall, på grund av orsaker som står utom vår kontroll, kan vi skicka dig ett preliminärt svar som anger orsakerna för förseningen och en tidsplan för när du kommer att få vårt slutliga svar. I vilket fall som helst kommer tidsplanen för tillhandahållandet av vårt slutliga svar inte att överstiga trettiofem (35) Vardagar efter att klagomålet tagits emot. Hanteringen av klagomål är gratis och ditt krav måste skickas till oss på engelska.

Om du inte är nöjd med vårt slutliga svar, eller om vi inte svarar dig, har du alltid rätt att adressera ditt klagomål till Litauens bank. Du kan till Litauens bank skicka en begäran om att skydda de av dina rättigheter och berättigade intressen som du anser har kränkts. Sådana klagomål kan skickas skriftligen eller elektroniskt till följande adresser: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt, och/eller (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, e-post: pt@lb.lt. Klagomål måste lämnas in på litauiska eller engelska, emellertid åtar sig inte Litauens bank att bedöma klagomål på engelska eftersom det litauiska språket alltid ska prioriteras. Att kontakta oss först är en förutsättning för din anmälan till Litauens bank. Beslutet från Litauens bank är inte tvingande vare sig för oss eller dig.

Om du inte är nöjd med oss eller Våra Tjänster i största allmänhet, och om det inte finns något krav eller någon oenighet mellan oss och dig, kan du alltid kontakta Litauens bank genom att skicka en klagomål till Litauens bank, Totorių str. 4, LT-01121 Vilnius, e-post: info@lb.lt, eller till Financial Market Supervision Service, Litauens bank, Žalgirio str. 90, LT-09303 Vilnius, e-post: pt@lb.lt.

Du har alltid rätt att vända dig till domstol med ett krav. Du kan utöva denna rättighet innan (eller efter) tvisten löstes av Litauens bank.

Varje tvist som uppstår på grund av eller i anslutning till Villkoren, inklusive men inte begränsat till alla tvister angående dess giltiga slutsatser, existens, ogiltighet, överträdelse, upphörande eller ogiltighet skall slutligen hänvisas till och avgöras av domstolarna i Republiken Litauen, utom där det är förbjudet eller andra krav ställs av EU-lagstiftningen. Innan tvisten hänskjuts till domstol ska du och vi försöka lösa tvisten genom vänskapliga förhandlingar.

28. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa Villkor, dess innehåll och dess utformning regleras av litauisk lag. Som konsument bosatt i ett annat EU-medlemsland drar du även nytta av alla obligatoriska bestämmelser i konsumentskyddslagarna i dessa länder, om inte annat krävs enligt tillämplig lag.

Både du och vi är överens om att domstolarna i Litauen har exklusiv jurisdiktion.

Dessa Villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

29. SPRÅK

Språket i dessa Villkor är engelska, och genom att acceptera dessa Villkor godkänner du det.

All kommunikation i anslutning till tillhandahållandet av Våra Tjänster ska ske på engelska.

30. AVSKILJBARHET

Om någon domstol med behörig jurisdiktion finner att någon del av Villkoren är ogiltig, olaglig eller av någon anledning inte verkställbar ska dessa delar (i den mån det är möjligt) undantas från dessa Villkor och de kvarvarande delarna ska förbli i kraft och fortsätta att vara bindande för dig och oss.

31. ICKE-AVSTÅENDE

Igen underlåtenhet att tillämpa, eller försening av tillämpning av, någon rättighet eller åtgärd som är tillgänglig för dig eller oss enligt dessa Villkor (inklusive vad som anges i Villkoren eller på annat sätt är tillgänglig enligt litauisk lag) skall medföra att du eller vi inte senare kan utöva sådan rätt.

32. ÖVERLÅTELSE

Du får inte överlåta, överföra, belasta eller avyttra dessa Villkor eller några av dina skyldigheter, rättigheter eller privilegier under dessa Villkor till någon annan person, när som helst utan att på förhand ha fått vårt skriftliga samtycke.

Vi kan överlåta, överföra, belasta eller avyttra dessa Villkor helt eller delvis eller någon av våra skyldigheter, rättigheter och privilegier till någon annan person när som helst (inklusive till dotterbolag i Vår Grupp), men vi kommer att vidta lämpliga åtgärder för att försäkra säkerställa att detta inte skadar några av dina rättigheter enligt dessa Villkor.

33. VARUMÄRKEN

Namnen Ria, Ria Financial, Euronet Worldwide, Inc., Euronet och Continental Exchange Solutions och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, designer och relaterade slogan är registrerade varumärken som tillhör oss, Vår Grupp eller dess dotterbolag eller andra licensinnehavare (i förekommande fall). Du får inte använda dessa varumärken, namn, logotyper eller slogan utan vårt på förhand givna skriftliga medgivande. Alla andra namn, varumärken och tecken får endast användas identifieringsändamål och är registrerade varumärken tillhörande sina respektive ägare.

RIA Lithuania UAB. © 2023 Continental Exchange Solutions, Inc. Alla rättigheter förbehållna.